دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، مهر 1392، صفحه 1-142 (پاییز و زمستان 1392) 
جایگاه زنان از دیدگاه ادیبان نواندیش مصر نوین

صفحه 73-83

حسن دادخواه؛ پروین گلی‌زاده؛ بهرام نظرپور