تأثیر دین‌داری در گرایش دختران به فرار از منزل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

فرار از خانه از جمله رفتارهای ناسازگارانه‌ای است که از کودکان و نوجوانان سر می‌زند. بیشتر تحقیقات جامعه‌شناختی در این زمینه پیرامون مسائل خانوادگی بوده و از نقش دین‌داری و اعتقادات دینی که از اهمیت فراوانی برخوردار است، غفلت شده است. در پژوهش پیش رو، کوشش بر آن است تا با کمک اطلاعات تجربی به‌دست‌آمده از تحقیق و چهارچوب نظری مبتنی بر نظریۀ پیوند اجتماعیِ هیرشی، که دارای چهار بعدِ پیوستگی دینی، التزام دینی، مشارکت دینی، و باور دینی است به تبیین تأثیر دین‌داری در گرایش به فرار از منزل پرداخته شود. روش پژوهش پیمایشی است و اطلاعات حاصل براساس ابزار پرسش‌نامۀ خوداجرا گردآوری شده است. جمعیت تحقیق مورد مطالعه همۀ دانش‌آموزان دبیرستانی بابلسر، در سال تحصیلی 91 - 92، بوده که تعداد کل آن‌ها 1597 نفر است. از این تعداد، 370 نفر براساس نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ایِ تصادفیِ متناسب مطالعه شدند و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss و Lisrel تحلیل شد. نتایج داده‌ها حاکی از این است که از بین ابعاد دین‌داری بیشترین تأثیر متعلق در باور دینی و بعد از آن مشارکت دینی بوده است و دو بعد دیگر، یعنی پیوستگی دینی و التزام دینی، معنادار نبوده است. در کل، نتایج داده‌ها نشان داده است که مذهب می‌تواند، به‌منزلۀ عامل حمایتی، تأثرپذیری جوانان را از رفتارهای انحرافی کاهش دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Religion on Girls’ Tendency to Run Away from Home

نویسندگان [English]

  • akbar alivardi kia
  • fatemeh eisa poor
  • mohamad reza hasani
چکیده [English]

Running away is a deviant behavior, displayed in children and adolescents. Most of the sociological researches on this subject were solely focused on family issues and failed to address the important role of religion and religious beliefs. The current study was an attempt to emphasize the impact of religion on one’s tendency to run away. The data was analyzed by means of Hirschi’s Theoretical Framework, which has four interrelated forms (religious attachment, religious commitment, religious involvement and religious belief). A survey has been carried out and the data was collected by self-assessment questionnaire. The population was all the high school students of Babol in 2011-2012 school year (1597 students in total). 370 students were selected based on stratified random sampling and data was analyzed with SPSS and Lisrel. The results showed that among four forms of Hirschi’s Framework, religious belief came in first and religious involvement came in second place. The other two forms (religious attachment and religious commitment) were insignificant. In conclusion, the study revealed that religion, as a protective factor, can decrease deviant behaviors of youngsters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious attachment
  • religious belief
  • Religion
  • Runaway tendency
افراسیابی، حسین و نرگس عرب‌مقدم (1390). «مطالعۀ عوامل مرتبط با گرایش نوجوانان به فرار از منزل»، دانش انتظامی، ش 2.
خدایاری فرد، محمد، احمد به‌پژوه، و غلامعلی افروز (1387). «آماده‌سازی مقیاس سنجش دین‌داری در جامعۀ دانشجویی کشور»، مجلۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، ش 3.
دواس دی. ای. (1386). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایینی، تهران: نشر نی.
زمانی، زهرا، سوسن کباری، و حبیب آقابخشی (1391). «رابطۀ اعتماد اجتماعی خانواده و فرار دختران از منزل»، پژوهش اجتماعی، ش 14.
شعاع کاظمی، مهرانگیز (1391). آسیب‌های اجتماعی( نوپدید) با تأکید بر تئوری‌های زیربنایی و راه‌کارهای مقابله‌ای، تهران: آوای نور.
شیخاوندی، داور (1373). جامعه‌شناسی انحرافات و مسائل جامعوی، مشهد: مرندیز.
طالبان، محمدرضا (1380). دین‌داری و بزهکاری در میان جوانان دانش‌آموز، تهران: مؤسسۀ پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.
عبدالملکی، جمال و زهرا رشیدی (1391). لیزرل به زبان ساده (مدل‌یابی معادلات ساختاری)، تهران: جامعه‌شناسان.
علیخواه، فردین (1383). سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح‌های ملی.
علیوردی‌نیا، اکبر (1389). جامعه‌شناسی کارتن‌خوابی، تهران: جامعه‌شناسان.
علیوردی‌نیا، اکبر، غلامرضا خوشفر، و حمیده اسدی (1390). «مطالعۀ جامعه‌شناختی گرایش دختران دانش‌آموز به فرار از منزل»، مطالعات اجتماعی و روان‌شناختی زنان، ش 2.
فتحی، منصور (1387). «عوامل خانوادگی مؤثر در فرار دختران از خانه»، رفاه اجتماعی، ش 4.
کاظمی، عباس و مهدی فرجی (1388). سنجه‌های دین‌داری در ایران، تهران: جامعه و فرهنگ.
کریمی، یوسف (1384). روان‌شناسی شخصیت، تهران: دانشگاه پیام نور.
موسوی میرک، فاطمه (1383). «زمینه‌های فرار دختران از منزل و گرایش به بزه در شهر اراک»، فصل‌نامۀ تخصصی جامعه‌شناسی، ش 1.
 
Allen, Thomas M. and C. locelia (2010). “Religiosity, Spirituality and Substance Abuse”, Jornal of Drug Issues, Vol. 40.
Arthur, Patricia J. and Waugh Regina (2009). “Status Offenses and the Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act The Exception that Swallowed the Rule”, Journal for Social Justice, Vol. 7.
Bahr, S. and S. Macghan (1993). “Family, Religiosity and the Risk of Adolescent Drug Use”, Journal Of Marriage and the Family, Vol. 60.
Bahr, Stephen J., Rick D. Hawks, and Wang Gabe (2007). “Family and Religious Influences on Adolescent Substance Abuse”, Yong & Socity, Vol. 24.
Burkett, S. and B. Warren (1987). “Religiosity, Peer Associations and Adolescent Marijuana Use: A Panel Study of Underlying Causal Structure”, Criminology, Vol. 25.
Button Tanya, M., John K. Hewitt, H. Rhee Soo, P. Corley Robin, and Michael C. Stallings (2011). “The Moderating Effect of Religiosity on the Genetic Variance of Problem Alcohol Use, Alcoholism: Clinical and Experimental Research”, National Institutes of Health, Vol. 34.
Cam, Taner (2010). “Explaining Marijuana Use Among Turkish Juveniles: A Test of Hirschi, s Social Bonding Theory”, Dissertation Prepared for The Degree of Doctor of Ph.D, University Of North Texas.
Campbell, A. (1987). “Self-Reported Delinquency and Home Life: Evidence from a Sample of British Girls”, Journal of Youth and Adolescence, Vol. 16.
Canetti, Daphna (2004). “The Effect of Religiosity on Endorsemen of Democratic Values: The Mediating Influence of Authorit Arianism”, Political Behavior, Vol. 26.
Canter, Rachelle J. (1982). “Family Correlates of Male and Female Delinquency”, Criminology, Vol. 20.
Cauce, Mari, Matthew Paradise, Joshua Aron Ginzler, Charles J. Morgan, Yvette Lohr, and Jim Theofelis (2000). “The Characteristics and Mental Health of Homeless Adolescents: Age and Gender Differences”, Journal of Emotional and Behavioral Disorders, Vol. 8.
Cernkovich, S. A. and P. C. Giordano (1987). “Family Relationships and Delinquency”, Criminology, Vol. 25.
Chapple, Constance L., Julia A. McQuillan, and Terceira A. Berdahl (2004). “Gender, Social Bonds, And Delinquency: A Comparison Of Boys' And Girls' Model”, Social Science Research, Vol. 34.
Cochran, J., P. Wood, and B. Arneklev (1994). “Is the Religiosity-Delinquency Relationship Spurious?: A Test of Arousal and Social Control Theories”, Journal of Research in Crime and Delinquency,Vol. 31.
Courtney, Mark E. and Andrew Zinn (2009). “Predictors of Running Away from Out-of-Home Care”, Children and Youth Services Review, Vol. 31.
Desmond, Scott A., B. Soper, E. Sarah, and R. Kraus (2011). “Religiosity, Peers and Delinquency: Does Religiosity Reduse the Effect of Peers on Delinquency”, Sociological Spectrum, Vol. 31.
Edlund, M., K. Harris, H. Koenig, X. Han, G. Sullivan, R. Mattox, and L. Tang (2010). “Religiosity and Decreased Risk of Substance Use Disorders: is the Effect Mediated by Social Support or Mental Health Status”, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Vol. 45.
Elifson, K., D. Petersen, and C. Hadaway (1983). “Religiosity and Delinquency”, Criminology, Vol. 19.
Figuera-McDonough, J. (1987). “Discrimination or Sex Difference? Criteria for Evaluating The Juvenile Justice System’s Handling of Minor Offences”, Crime and Delinquency, Vol. 33.
Grasmick, H., K. Kinsey, and J. Ochran (1991). “Denomination, Religiosity, and Compliance with the Law: A Study of Adults”, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 30.
Heaton, T. (1986). “How Does Religious Influence Fertility? The Case of Mormons”, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 25.
Heimer, K. (1995). “Gender, Race and The Pathways to Delinquency: an Interactionist Analysis”, in J. Hagan and R. D. Peterson, Crime and Inequality, Stanford University Press, Chapter 7.
Hirschi, Travis (1969). Causes of Delinquency, The Regents of the University of California, Reprinted by Permission of the University of California Press.
Jang, S. and R. Johnson (2001). “Neighborhood Disorder, Individual Religiosity and Adolescent Use of Illicit Drugs: A Test of Multilevel Hypotheses”, Criminology, Vol. 39.
Jeynes, W. H. (2003). “The Effects of Religious Commitment on The Attitudes and Behavior of Teens Regarding Premarital Childbirth”, Journal Of Health and Social Policy, Vol. 17.
Kim, Jeongah (2003). Astructural Equation Model Analysis of The Effect of Religion on Adolescent Delinquenc Within an Elaborated Theoretical Model: The Relationship after Considering, Presented in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University.
Kobayashi, E. and M. Fukushima (2012). “Gender, Social Bond, and Academic Cheating in Japan”, Sociological Inquiry, Vol. 82.
Korn, L., and G. Zukerman (2011). “Affective and Behavioral Changes Following Exposure to Traumatic Events: The Moderating Effect of Religiosity on Avoidance Behavior Among Students Studying Under a High Level of Terror Event Exposure”, Journal of Religion and Health, Vol. 50.
Kurtz, David P., Elizabeth W. Lindsey, S. Jarvis, and L. Nackerud (2000). “How Runaway and Homeless Youth Navigate Troubled Waters: The Role of Formal and Informal Helpers”, Child and Adolescent Social Work Journal, Vol. 17.
Lan Khong, L. (2009). “Runaway Youths in Singapore: Exploring Demographics, Motivations, and Environments”, Children and Youth Services Review, Vol. 31: 125-139.
Laskorunsky, J. (2009). “Runaway Prevention Literature Review, Prepared for U.S. Department of Justice Office and Delinquency Prevention”, Development Services Group, Office 810.
Meltzer, H., T. Ford, P. Bebbington, And P. Vostanis (2012). “Children Who Run Away from Home: Risks for Suicidal Behavior and Substance Misuse”, Journal of Adolescent Health, Vol. 51.
Mencken, C., Christopher D. Bader, and J. Kim (2009). “Round Trip to Hell in A Flying Saucer: The Relationship Between Conventional Christian and Paranormal Beliefs in the United States”, Sociology Of Religion, Vol. 70.
Michael, A. C. (2003). “Religion and Social Control: An Application of a Modified Social Bond on Violence”, Criminal Justice Review, Vol. 28.
Ozbay, O. and Y. Z. Ozcan (2006). “A Test Of Hirschi’s Social Bonding: Theory Juvenile Delinquency in the High Schools of Ankara”, Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Vol. 50.
Pearce, M. J., M. J. Stephanie, E. S. Mary, and R. Vladislav (2003). “The Protective Effects of Religiousness and Parent Involvement on the Development of Conduct Problems Among Youth Exposed to Violence”, Child Development, Vol. 74.
Peled, E. and A. Cohavi (2009). “The Meaning of Running Away for Girls”, Child Abuse & Neglect, Vol. 33.
Plass, Peggy S. and G. T. Hotaling (1995). “The Intergenerational Transmission of Running Away: Childhood Experiences of The Parents of Runaways”, Journal of Youth and Adolescence, Vol. 24.
Raval, Vaishali V., Pratiksha H. Raval, and P. Raj Stacey (2010). “Damned if They Flee, Doomed if They Don’t: Narratives of  Runaway Adolescent Females from Rural India”, Journal of Family Violence, Vol. 25.
Siegel, Larry J. (2010). Criminology (Theories, Patterns, and Typologies), Tenth Edition, USA: Wadsworth.
Sigfusdottir, D., L. Kristjansson, and R. Agnew (2012). “A Comparative Analysis of General Strain Theory”, Journal of Criminal Justice, Vol. 40.
Smith, D. and P. Raymond (1987). “The Gender Gap in Theories of Deviance: Issues and Evidence”, Journal of Research on Crime and Delinquency, Vol. 24.
Stackman, R. (2011). Testing General Strain Theory on Female Inmates: A Comparison of Two Measures of Negative Emotion, Proquest Dissertations and Theses, Howard University, Supervisor: Charles B. Adams, Department of Sociology and Anthropology.
Steinhart, D. J. (1996). “Status Offenses”, The Future of Children The Juvenile court, Vol. 6.
Tannen, D. )1992(. You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation, London, Publication: Virago Press.
Thornton, A. and D. Camburn (1989). “Religious Participation and Adolescent Sexual Behavior and Attitudes”, Journal of Marriage and the Family, Vol. 51.
Thrane, L. and X. Chen (2009). “Impact of Running Away on Girls Sexual Onset”, Journal of Adolescent Health, Vol. 46.
Tiwari, A., N. Gulati, G. R. Sethi, M. Mehra (2002). “Department of Community Medicine, Maulana Azad Medical College”, Indian Journal of Pediatrics, Vol. 69.
Tucker, J. S., E. M. Orlando, P. L. Ellickson, and D. J. Klein (2011). “Running Away from Home: A longitudinal Study of Adolescent Risk Factors and Young Adult Outcomes”, Journal of Youth Adolescence, Vol. 40.
Tyler, K. A. and E. Bersani (2008). “A Longitudinal Study of Early Adolescent Precursors to Running Away”, Journal of Early Adolescence, Vol. 28.
Tyler, K. A., K. J. Hageven, and L. A. Melander (2011). “Risk Factors for Runnin Away Among a General Population Sample of Males and Famales”, Youth & Society, Vol. 43.
Ulmer, T. and S. A. Desmond (2012). “Religious Involvement and Dynamics of Marijuana Use: Initiation, Persistence, and Desistence”, Deviant Behavior, Vol. 33.
Van Rossum, Jacques H. A. (1996). “Why Children Play: American Versus Dutch Boys and Girls, in Masculinity and Femininity: The Taboo Dimension of National Cultures”, International Play Journal, Vol. 4.
Waller, W. and R. Sanchez (2011). “The Association Between Same-Sex Romantic Attractions and Relationships and Running Away Among a Nationally Representative Sample of Adolescents”, Child Adolescent Social Work Journal, Vol. 28.
Wang, H., C. Wen, C. Lew-Ting, C. Chuan, and w. Chen (2010). “Running Away Experience and Psychoactive Substance Use Among Adolescents in Tawian: Multi-City Street Outreach Survey”, BMC (BioMed Central) Public Health, Vol. 10.
Wills, T., M. Alison, and M. S. James (2003). “Buffering Effect of Religiosity for Adolescent Substance Abuse”, Psychology of Addictive Behaviors, Vol. 17.
Witten, W. (2006). Religion and Delinquency in the Context of Race and place, of for the Degree of Master of Arts, Graduate School of The University of Maryland, College Park.
Yoder, K. A., D. R. Hoyt, and L. B. Whitbeck (1998). “Suicidal Behavior Among Homeless and Runaway Adolescents”, Jurnal of Youth and Adolescence, Vol. 27