دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار 1393، صفحه 1-185 
4. تأثیر دین‌داری در گرایش دختران به فرار از منزل

صفحه 83-114

اکبر علیوردی‌نیا؛ فاطمه عیسی‌پور؛ محمدرضا حسنی


7. بررسی رابطة جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی زنان

صفحه 161-185

مینا نظری؛ علی علی حسینی؛ سید‌جواد امام‌جمعه‌‌زاده؛ مهدیه پوررنجبر