مردسالاری اسطوره‏های یونان باستان و تأثیر آن در عصر روشنگری اروپا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

جنبش فمینیستی غرب در اعتراض به فرهنگ مردسالارانة دورۀ روشنگری شکل گرفت. نگارندۀ مقالۀ حاضر با توجه به مستندات علمی معتقد است باورهای مردسالارانۀ مدرنیته تحت تأثیر اسطوره‏پردازی‏های یونان باستان بوده است؛ زیرا نظریه‏پردازی‏های دورۀ روشنگری مسبوق به رنسانس اروپاست و شعار رنسانس بازگشت به عصر طلایی یونان باستان بوده است. بر این اساس، رویکرد مردسالارانۀ اسطوره‏پردازان یونانی؛ یعنی هومر و هزیود در نظریه‏های فلسفی ـ اجتماعی دورۀ روشنگری تأثیر گذاشت و درنتیجه، زنان را موجوداتی فرعی و تبعی معرفی کرد که حضورشان منحصر به حوزة خصوصی است و از حضور در عرصه‏های عمومی و اجتماعی محروم‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patriarchy in Ancient Greek Mythology and Its Effect on Europe Enlightenment

نویسنده [English]

  • Maryam Sane'pour
چکیده [English]

The feminist movement in the West was shaped in protest against the patriarchal culture of the Enlightenment period. On the basis of scientific evidence, the author of this article maintains that the patriarchal beliefs of the modernity have been affected by the myth-makings of Ancient Greece, because the theories of the Enlightenment period preceded the European Renaissance, the slogan of which was returning to the Golden Age of ancient Greece. On this basis, the patriarchal attitude of Greek theoreticians, such as Homer and Hesiod, affected the philosophical-social theories of the Enlightenment period, and introduced women as secondary and subordinate individuals, the participation of whom is confined to only the private sphere, and are deprived of taking part in social and public spheres.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goddesses
  • Zeus
  • Hecate
  • Aphrodite
  • Pandora
  • Prometheus
صانع‌‌پور، مریم (1389). «فلسفة دین زن‌‌باورانه»، رهیافت‌های فکری ـ فلسفی معاصر در غرب، ج ۶، امیرصادقی (ویراستار)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صانع‏پور، مریم (1391). اسطوره‏شناسی یونانی و مدرنیتة غربی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
یگر، ورنر (1376). پایدیا، ترجمة محمدحسن لطفی، ج ۱، تهران: خوارزمی.
 
Campbell, Joseph (1972). Myths to Live by, Bantam Books.
Hamilton, Edith (1969). Mythology, New York: New American Library.
Harding, M. Esther (1955). Women's Mysteries: Ancient and Modern, London: Rider.
Jung, C. G. (1964). Man and His Symbols, New York: Anchor Press.
O’Neill, Onora (1989). Constructions of Reason: Explorations of Kant's Practical Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
Pateman, Carole (1988). The Sexual Contract, Stanford: Stanford University Press.