دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، بهمن 1393، صفحه 1-162 
تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده»

صفحه 1-22

آمنه بختیاری؛ فاطمه بدوی؛ مریم السادات هاشمی فشارکی؛ بهاره نصیری


زن به مثابة سوژة شناسا (تحلیلی از سینمای اصغر فرهادی)

صفحه 59-87

فردین علیخواه؛ احسان باباتبار؛ امین نباتی شغل


بررسی سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت در ایران

صفحه 89-109

محمدعلی فیض‌پور؛ گلسا صالحی فیروزآبادی؛ بابک ده موبد