بررسی سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه تهران مرکز

چکیده

سند چشم‌انداز ج.ا.ا در حکم بالاترین سند پس از قانون اساسی، ایجاد فرصت‌های برابر و توزیع مناسب درآمد را یکی از اهداف چشم‌انداز در افق 1404 قلمداد کرده است که این مهم نیز در گرو توسعة موزون بازار کار است و از این رو، بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک جنسیت هدف اصلی این مقاله است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار از میان شاخص‌های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت و سهم شاغلان بخش خصوصی در سال‌های 1384 تا 1390 انتخاب و برای تلفیقشان از روش برترین پیشنهاد از راه‌حل ایدئال استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در دورة مذکور سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت دچار دوگانگی و به نفع بازار کار مردان بوده است. در مقایسة سال‌های آغازین و پایانی این دوره نیز این تفاوت نه‌فقط در راستای اهداف برنامه‌های کلان کشور کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی را طی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Development Level of Job Market across Genders in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Feizpour 1
  • Golsa Salehi Firouzabadi 2
  • Babak Dehmobed 1
چکیده [English]

The vision statement of the Islamic Republic of Iran, as the most important document after the Constitution, has considered the provision of equal opportunities and proper distribution of income as one of the goals of its vision in 2025. This important issue is possible only through the development of a balanced market; therefore, the investigation into the development level of job market across genders forms the main goal of this article. To determine the development level of job market, four indices of this market including the rate of unemployment, the proportion of the partially unemployed population, the proportion of those employed in the industrial sector, and the proportion of those employed in the private sector during the years between 2005 and 2011 were selected. To modulate them, the best proposal method with the most ideal solution was used. The results of this study indicates that during the whole period studied, the development level of job market across genders was in favor of men's job market, and in comparing the initial and final years of this period, the differences have not only not decreased in line with the macro-plans of the country, but they have also gone through a rising trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : job market development
  • women's job market
  • job market indices
  • the best proposal with the most ideal solution method
آسایش، حسین (1375). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی، تهران: پیام نور.
امینی، علی‌رضا (1383). «رویکرد جنسیتی به عدم تعادل‌های بازار کار»، پژوهش زنان، دورة دوم، ش 1.
امینی، امیرمظفر و محمدعلی احمدی شاپورآبادی (1388). «خود اتکایی اقتصادی زنان روستایی و تبیین عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، مطالعة موردی در دو منطقة جلگه‌ای و کویری مرکز استان اصفهان»، پژوهش زنان، دورة هفتم، ش 4.
سعادت، محمدجواد و همکاران (1387). «تحلیل فضایی بیکاری در ایران»، نامة مفید، ش 69.
شیبانی، ابراهیم و زهرا افشاری (1380). «اثر رشد بخشی بر اشتغال زنان در ایران (با استفاده از روش داده ـ ستانده)»، تحقیقات اقتصادی، ش 59.
شیبانی، ابراهیم و زهرا افشاری (1382). «نابرابری جنسیتی و توسعة اقتصادی در ایران»، تحقیقات اقتصادی، ش 62.
مرکز آمار ایران (1384، 1385، 1386، 1387، و 1388). نتایج آمارگیری نیروی کار، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی.
میرشجاعی، فخری و نسرین ارضروم چیلر (1388). «تحلیلی بر شاخص‌های بازار کار در سال 1378»، تازه‌های اقتصاد، س 7، ش 125.
نوروزی، لادن (1383). «تفاوت‌های جنسیتی در ساختار شغلی»، پژوهش زنان، دورة دوم، ش 1.
 
Assaad, Ragui and Melanie Arntz (2005). “Constrained Geographical Mobility and Gendered Labor Market Outcomes Under Structural Adjustment: Evidence from Egypt”, World Development, Vol 33, No. 3.
Azmat, Ghazala et al. (2006). “Gender Gaps in Unemployment Rates in OECD Countries”, Journal of Labor Economics, Vol. 1, No. 24.
Bicakova, Alena (2012). “Gender Unemployment Gaps in the EU: Blame the Family”, CERGE-EI Working Paper Series (ISSN 1211-3298).
Launov, Andrey (2004). “An Alternative Approach to Testing Dual Labour Market Theory”, IZA Discussion Paper, No. 1289.
Mohmmad Farooq, Dato Jamalludin Sulaiman (2005). “Gender Earnings Inequality and Discrimination in the Pakistani Labor Market”, The Dialogue, Vol. 4, No. 3.
Su, Biwei and Almas Heshmati (2011). “Analysis of Gender Wage Differential in China’s Urban Labor Market”, IZA Discussion Paper, No. 6252.