بررسی فرهنگ حجاب و عفاف و نگرش به آن در بین دانش‌جویان دختر دانشگاه‌های استان ایلام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پرسش بنیادی پژوهش، جست‌وجوی عوامل مرتبط و مؤثر با فرهنگ حجاب و عفاف و نگرش به آن و هم‌چنین بررسی و ارزیابی وضعیت حجاب و عفاف در میان دانش‌جویان دختر دانشگاه‌های استان ایلام است. خروجی‌ آزمون‌ها و تفسیر آن‌ها نشان می‌دهد که در آزمون فرض نورمالیتی، مقدار احتمال به‌ دست ‌آمده برای متغیرها بیش‌تر از 05/0 است؛ بدین ‌معنی فرض نرمال بودن توزیع متغیرها رد نشده و استفاده از آزمون‌های پارامتری مجاز است. نتایج نشان‌دهندة مقدار احتمال =001/005/0 نشان می‌دهد میان متغیر حجاب و بررسی فرهنگی هم‌بستگی معناداری وجود ندارد؛ به این معنا که تجربة گذشتة فرد در حجاب وی نقشی ایفا نمی‌کند. مقدار احتمال=421/0>05/0 هم گویای این مسئله است که بین متغیر حجاب و رابطة والدین و فرزند هم‌بستگی معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture and Attitude towards Hijab and Chastity among Female Students of Ilaam Universities

نویسنده [English]

  • Leili Kheidani
چکیده [English]

The present research aims at investigating influential factors related to culture and attitudes towards hijab and chastityas well as studying and assessing the status of hijab and chastity among female students of Ilaam universities. The results of the tests and their analyses reveal that in the normality test the achieved probability value for variables is more than 0/05; meaning that the variables’ normal distribution hypothesis is not rejected, and parametric tests are allowed. The results show the probability value of 0.05

کلیدواژه‌ها [English]

  • hijab
  • Chastity
  • Cultural attitude
  • Cultural resource
  • Childrearing