انتقاد در شعر شاعران زن پس از انقلاب (فاطمه راکعی و سپیده کاشانی)

طاهره ایشانی

دوره 6، شماره 12 ، تیر 1394، صفحه 1-21

چکیده
  در دورة معاصر، شاعران و نویسندگان مردمی برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و ترویج افکار انقلابی، مشکلات، مسائل و ... را با قلم انتقاد بیان کرده‌اند. از میان آن‌ها، راکعی و کاشانی از جمله زنان شاعر منتقد به شمار می‌روند. هدف از این پژوهش، که به روش تحلیلی ـ آماری انجام شده، تحلیل اشعار انتقادی این دو شاعر و هم‌چنین پاسخ به این مسئله است ...  بیشتر

بررسی روش‌شناسی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزة زن و خانواده (1379-1390)

آمنه بختیاری؛ فاطمه بدوی؛ بهاره نصیری؛ لیلا نیرومند

دوره 6، شماره 12 ، تیر 1394، صفحه 23-50

چکیده
  پس از این‌که وزارت علوم رشتة «زن و خانواده» را برای تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تصویب کرد، جامعة علمی شاهد چاپ پژوهش‌ها و مقالات در این حوزه در مجلات علمی ـ پژوهشی بوده است. از این‌ رو، محققان مقالة حاضر با هدف بررسی روش‌هایی که مؤلفان مقالات حوزة زن و خانواده استفاده کرده‌اند به بازبینی روش‌شناسانة این مقالات ...  بیشتر

بررسی فرهنگ حجاب و عفاف و نگرش به آن در بین دانش‌جویان دختر دانشگاه‌های استان ایلام

لیلی خیدانی

دوره 6، شماره 12 ، تیر 1394، صفحه 51-73

چکیده
  پرسش بنیادی پژوهش، جست‌وجوی عوامل مرتبط و مؤثر با فرهنگ حجاب و عفاف و نگرش به آن و هم‌چنین بررسی و ارزیابی وضعیت حجاب و عفاف در میان دانش‌جویان دختر دانشگاه‌های استان ایلام است. خروجی‌ آزمون‌ها و تفسیر آن‌ها نشان می‌دهد که در آزمون فرض نورمالیتی، مقدار احتمال به‌ دست ‌آمده برای متغیرها بیش‌تر از 05/0 است؛ بدین ‌معنی فرض نرمال ...  بیشتر

موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران

سمیه سادات شفیعی

دوره 6، شماره 12 ، تیر 1394، صفحه 75-91

چکیده
  مقالة حاضر به اولویت‌یابی پژوهشی علوم اجتماعی زنان اختصاص دارد. اولویت‌یابی برآمده از تجربة کار میدانی اعضای اجتماع علمی این عرصة جوان تخصصی، ضمن توجه به چگونگی تداوم انباشتگی علوم اجتماعی زنان و نیز روشن‌سازی ابعاد پژوهشی مسیر طی‌شده، با نگاه به پرسش‌هایی که در این حیطه در ایران مطرح نشده یا بی‌پاسخ مانده‌اند دستاوردهای سودمندی ...  بیشتر

آیة تعدد زوجات، حکمی مطلق یا مشروط؟

رضا شکرانی؛ مهدی حبیب‌اللهی

دوره 6، شماره 12 ، تیر 1394، صفحه 93-117

چکیده
  حکم تعدد زوجات از احکام قطعی و اجماعی میان همة فرقه‌ها و گروه‌های اسلامی است. در قرآن این حکم در آیة سوم سورة نساء بیان شده است. با این حال، این آیه به دلیل ساختار و هم‌چنین مقید شدن حکم در آن به دو شرط، ابهاماتی دارد که مفسران فریقین نظرات گوناگونی در حل آن‌ها ارائه داده‌اند. از جملة این ابهامات، ارتباط فقرة اول این آیه، که در قالب ...  بیشتر

نوآوری‌های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینة مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی

محمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید سعید

دوره 6، شماره 12 ، تیر 1394، صفحه 119-139

چکیده
  در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم‌ترین نهاد جامعه، قانون‌گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن‌ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی‌کننده ...  بیشتر

علل تفاوت تفاسیر فقها و اندیشمندان مسلمان دربارة حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان از متون ثابت دینی

طاهره مهرورزیان

دوره 6، شماره 12 ، تیر 1394، صفحه 141-169

چکیده
  این پژوهش در راستای بیان علت تفاوت تفاسیر فقها و اندیشمندان مسلمان دربارة حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان از متون ثابت دینی است. طبق هرمنوتیک فلسفی گادامر، تفاوت تفاسیر در تفاوت پیش‌فهم‌ها، پیش‌فرض‌ها و انتظارات مفسران ریشه دارد. برای بررسی این مسئله، نگارنده ضمن بیان مفروضات رویکردهای مختلف فکری، تفاسیر آن‌ها دربارة حقوق سیاسی ـ اجتماعی ...  بیشتر

تبیین رابطة میزان نوگرایی و مصرف کالاهای فرهنگی مطالعة موردی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1392- 1391

محسن نیازی؛ الهام شفائی‌مقدم

دوره 6، شماره 12 ، تیر 1394، صفحه 171-188

چکیده
  مفاهیم نوگرایی و کالاهای فرهنگی به منزلة دو مؤلفة اساسی جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی توجه صاحب‌نظران این علوم را به خود جلب کرده است. هدف اساسی این مقاله، بررسی رابطة بین مؤلفه‌های نوگرایی و میزان مصرف کالاهای فرهنگی در میان دانش‌آموزان است. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه جمع‌آوری ...  بیشتر