موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

مقالة حاضر به اولویت‌یابی پژوهشی علوم اجتماعی زنان اختصاص دارد. اولویت‌یابی برآمده از تجربة کار میدانی اعضای اجتماع علمی این عرصة جوان تخصصی، ضمن توجه به چگونگی تداوم انباشتگی علوم اجتماعی زنان و نیز روشن‌سازی ابعاد پژوهشی مسیر طی‌شده، با نگاه به پرسش‌هایی که در این حیطه در ایران مطرح نشده یا بی‌پاسخ مانده‌اند دستاوردهای سودمندی دارد.
بنابراین، این تحقیق کوشیده تا از رهگذر مصاحبة نیمه‌سازمان‌یافته با پژوهش‌گران متخصص علوم اجتماعی به گردآوری اولویت‌های موضوعی آنان همت گمارد؛ اولویت‌هایی که ناظر به ارزیابی پژوهش‌های انجام‌شده در حکم بخشی از ساختار علمی این حیطه و نیز درک مقتضیات کنونی جامعة ایران از منظر ایشان است.
یافته‌ها نشان می‌دهد متخصصان با درک تغییرات اجتماعی پرسرعت چند دهة اخیر و تحول کرد و کارهای جنسیتی بر موضوعاتی چون سیاست‌گذاری‌ها، اشتغال، تفکیک جنسیتی، خانواده، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، سبک زندگی، مهاجرت، مطالعات فرهنگی زنان و مطالعات نظری تأکید دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Priorities in Women Social Sciences in Iran

نویسنده [English]

  • Somayeh Sadat Shafiei
چکیده [English]

The present paper is concerned with research priorities in women social sciences. The priorities collected from the field study experience of the academic members of this young domain can yield beneficial results as they in formus about the buildup of women social sciences and the research dimensions as well as unnoticed and unanswered questions in this domain in Iran. Having conducted semi-structured interviews with expert researchers of social sciences, the thematic priorities provided by them were collected; which indicate their evaluation of conducted researches as part of the academic structure of the domain and their views about the current requirements of the Iranian society. The findings of the study reveal that the expert researchers, showing awareness of the fast-speed social changes of the recent decades and transformations in gender-related approaches, focus on issues like policy-making, occupation, gender segregation, family, social problems, life style, migration, women cultural studies, and theoretical studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women social studies research
  • Policy-making
  • Gender segregation
  • family
  • Life style
  • Women studies