تبیین رابطة میزان نوگرایی و مصرف کالاهای فرهنگی مطالعة موردی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1392- 1391

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

مفاهیم نوگرایی و کالاهای فرهنگی به منزلة دو مؤلفة اساسی جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی توجه صاحب‌نظران این علوم را به خود جلب کرده است. هدف اساسی این مقاله، بررسی رابطة بین مؤلفه‌های نوگرایی و میزان مصرف کالاهای فرهنگی در میان دانش‌آموزان است. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. جامعة آماری شامل همة دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة شهر کاشان در سال تحصیلی 1392-1391 است که با استفاده از فرمول کوکران، 760 نفر در حکم حجم نمونه تعیین و بررسی شده‌اند. نتایج تحلیل رگرسیون میزان تأثیر هریک از مؤلفه‌های نوگرایی، شامل محاسبه‌پذیری، جهت‌گیری علمی، ریسک‌پذیری، پیشرفت‌گرایی و جهت‌گیری عام‌گرا بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی را به ترتیب، به میزان 47/0، 32/0، 27/0، 18/0 و 10/0 نشان داده است. در مجموع، 52 درصد از تغییرات متغیر وابسته از طریق مؤلفه‌های نوگرایی تبیین شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explicating the Relation between Modernism and Cultural Products Consumption: Case Study of Secondary-Grade Female Students in Kashan

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niyazi
  • Elham Shafaii Moghaddam
چکیده [English]

The concepts of modernism and cultural products, as two essential elements of sociology and cultural studies, have attracted the attention of scholars. The present study aims at explicating the relation between modernism elements and the rate of cultural products consumption by students. The data for this social survey was collected by distributing questionnaires. The research statistical population included all secondary-grade female students in Kashan, in the academic year of 1391-92. The sample size (750) was determined by Kukran formula. The results of regression analysis showed the effect of each modernism elements including calculability, academic inclination, riskiness, progressivism, and public tendency on cultural products consumptionas respectively follows: 0/47, 0/32, 0/27, 0/18, 0/10. Altogether, 52% of the dependent variable’s changes were determined by modernism elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernism
  • Cultural Products
  • Calculability
  • Academic inclination
  • Progressivism
  • Riskiness