مقایسة تطبیقی شاخص‌های توسعة زنان در ایران و کشورهای همسایة آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در مقالة حاضر، توسعة انسانی با تأکید بر شاخص تعدیل‌شدة مبتنی بر جنسیت در ایران ارزیابی و با کشورهای همسایة آن مقایسه شده است. روش به کار رفته روش تطبیقی و اسنادی با استفاده از داده‌های گزارش توسعة انسانی سازمان ملل در سال 2013 است.
نتایج حاکی از آن است که ایران به لحاظ شاخص‌های توسعة زنان در ردیف‌های انتهایی جدول کشورهای با توسعة انسانی بالا قرار دارد، اما ملاحظة اجزای این شاخص گویای آن است که ایران در زمینة شاخص‌های سلامتی و آموزش زنان از متوسط جهانی و متوسط کشورهای با توسعه‌یافتگی بالا بهتر عمل کرده است. از طرف دیگر، شاخص‌های مشارکت زنان در مجلس و بازار کار لزوماً معیار خوبی برای تشخیص توسعه‌یافتگی زنان کشورها به شمار نمی‌رود و تعریف شاخص‌های کارامدتر برای ارزیابی موقعیت سیاسی و اقتصادی زنان در جامعه ضروری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Women Development Indices in Iran and Its Neighboring Countries

نویسندگان [English]

  • Zahra Kheiridoost 1
  • Bahareh Nsiri 2
چکیده [English]

In this paper, human development with emphasis on gender-related adjusted index has been comparatively examined in Iran and its neighboring countries. The research methodology is a comparative one, and the data was collected through documents and the 2013 Human Development Report by the United Nations. The findings reveal that considering women development indices, Iran stands in the lower ranks of the list of countries with high human development. However, the components of this index indicate that Iran has climbed upthe averagevaluesof human development index in the world and the countries with high human developmentin case of women’s health, hygiene and education development indices. Nonetheless, indices like women cooperation in the parliament and business market are not necessarily appropriate for determining women development in a country and more effective indices for evaluating political and economic development of women should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human development index
  • the United Nations Development Programme
  • the Gender Inequality Index
  • index of empowerment
  • employment index