زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز، با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

در این پژوهش به مناسبات زن و شهر از منظر زنانه شدن فضاهای شهری پرداخته شده است؛ زیرا فضای امروزِ شهرِ تهران زنانه شده است و زنان با پیش‌رویِ آرام حضورشان را در شهر تثبیت می‌کنند.
روش‌ِ تحقیق کیفی و میدانِ تحقیق بر اساس تجربة زیستة نگارنده در شهر تهران شکل گرفته است. شهروندان تهرانی روزانه شاهد حضور زنان در عرصه‌های گوناگون اداری، بازار، آموزشی و فراغتی‌اند. رمزگذاری و رمزگشایی شهر به‌ دست این زنان، به زنانه شدن فضای شهر انجامیده است. هرچند این یافته‌ها با انتقادهایی از طیف زنان در گروه‌های فمینیستی مواجه خواهد شد، اما بی‌شک نمی‌توان تغییرات زنانه شدن یک‌صد سال اخیر در فضاهای شهری را نادیده انگاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feminization of Urban Spaces in ContemporaryIran:With Emphasis on Tehran Grand City Spaces

نویسنده [English]

  • Ne’matollah Fazeli
چکیده [English]

In this paper, we study the relationship between woman and city from the viewpoint of feminization of urban spaces. It is argued that thecurrentarena of Tehran has been feminized and women are gradually confirming their presence. The research methodology is a qualitative one, based on field study research method, as well as my personal lived experiences of living in Tehran. Tehrani residents witness the daily presence of women in various administrative, business, educational, and recreational domains. The coding and decoding of the city by these women have led to feminization of the city. Although our findings will probably be confronted byoppositions on the part of feminist groups, yet we can by no means refute the feminization transformations in urban spaces throughout the last century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminization of Urban Spaces
  • Feminist views
  • Feminine strategies
  • Spatial transformation