تحلیلی جامعه‌شناختی از آمادگی برای دروغ‌گویی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این مقاله درصدد است دریابد کدام موقعیت مرتبط با کنش‌های روزمرة زنان آن‌ها را بیش‌تر به سمت دروغ‌گویی سوق می‌دهد و چگونه می‌توان این موقعیت‌ها را دسته‌بندی و از هم متمایز کرد. برای این منظور بر مبنای دسته‌بندی‌ مورد بحث سه نوع موقعیت در چهارچوب نظری طراحی شد تا میزان تمایل زنان به دروغ‌گویی در هر یک از این سه نوع موقعیت به ‌طور کلی و نیز متناسب با موقعیت اجتماعی‌شان (مبنی بر خانه‌دار بودن، کارمند بودن، و شاغل آزاد بودن) به ‌طور خاص مشخص شود. این تحقیق با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه و در میان 280 زن ساکن و شاغل در منطقة 6، از سه گروه زنان خانه‌دار، کارمند و شاغل آزاد انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که به ‌طور کلی زنان کارمند کم‌تر از دو گروه دیگر دروغ می‌گویند و زنان در موقعیت تسهیل‌کنندة روابط اجتماعی به نسبت دو موقعیت دیگر بیش‌تر دروغ می‌گویند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SociologicalAnalysis of Women Readiness for Telling Lies

نویسندگان [English]

  • Hassan MohaddesiGilvani
  • Darya Falsafi
چکیده [English]

The present study aims to investigate the probable conditions related to women daily actions that lead them towards telling lies and the way we can categorize and distinguish them. With that in view, three conditions were designed within a theoretical framework to study the women tendency for lying in general and according to their social status (being housewife, employee, or self-employed) in particular. The study was conducted by distributing questionnaires among 260 women residing in region 6, including housewives, employees, and self-employed ones. The finding revealed that the employee women tell lies less than the two other groups, and women generally tell more lies in case of facilitating social relations, as compared with the two other occasions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lying as excuse
  • Lying as safeguard
  • Lying as escape