تأثیر ناباروری زنان در بروز اختلالات جنسی و همسرآزاری نسبت به آنان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 وزارت آموزش و پرورش

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

زمینه و هدف: ناباروری و نگرش به آن، زندگی زوجین را با انواع آشفتگی‌های هیجانی مواجه می‌سازد. پژوهشگران بروز رفتارهای تکانشی، افسردگی، احساس درماندگی، اضطراب، تشویش و باورهای منفی نسبت به خود را در مورد افراد نابارور گزارش نموده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیرناباروری و نقش آن در بروز اختلالات جنسی و همسرآزاری در مورد زنان نابارور متأهل شهر مشهد است. این پژوهش به روش توصیفی و از نوع علّی ـ مقایسه‌ای انجام شده است: از‌میان مراجعه‌کنندگان به کلینیک پزشکان متخصص زنان در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال 1388، تعداد 200 نفر زن (100 نفر بارور و100 نفر نابارور) به شیوه تصادفی ساده انتخاب و پس از رعایت ملاحظات اخلاقی، پرسشنامه خشونت خانوادگی و رضایتمندی جنسی بر‌روی آنان اجرا شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و با توجه به ماهیت سازه مورد نظر از‌طریق روش‌های آماری t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس دو عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها بیانگر آن است که خشونت روانی، فیزیکی و اقتصادی بر روی زنان نابارور بیشتر از زنان بارور است. همچنین بین هیچ‌کدام از انواع همسرآزاری مردان در مورد همسرانشان، و اختلالات جنسی زنان نابارور و نیز بین وضعیت باروری و میزان تحصیلات زنان رابطه تعاملی معناداری وجود ندارد. نتیجه اینکه ناباروری زنان می‌تواند موجب بروز انواع اختلالات جنسی آنان شود، که این عامل موجب می‌شود در‌معرض انواع خشونت‌های روانی، فیزیکی و اقتصادی از سوی همسرانشان قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female Infertility Resulting in Sexual Disorders and Wife Abuse

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Tabrizi 1
  • Sahar Tabrizi 2
  • Marziyeh Vatankhah 3
1 Assistant Professor at Mashhad University of Payambare Akram
2 B.A. of Electrical Engineering
3 M.A. of Clinical Psychology
چکیده [English]

Different attitudes towards infertility cause different kinds of emotional disorders. In different cases researchers reported impulsive behavior, depression, inability, anxiety, phobia and negative beliefs in infertile women. The present research deals with the effects of infertility and its impression on sexual disorders and wife abuse of unproductive married women of Mashhad. A descriptive and comparative-scientific method of research was used for this study. In May and June of 2009, 200 females (100 fertile and 100 infertile) were randomly chosen from the clients of the medical clinics of obstetricians. Through achieving their consent, they were asked to fill a questionnaire of violence in families, disorders and sexual satisfaction. The data were analyzed using SPSS. Also, t, Pearson’s correlation coefficient and variance were calculated and analyzed. Findings showed that infertile women receive more mental, physical and economic violence than fertile ones, whereas there is no meaningful correlation between any kinds of wife abuse with sexual disorders of infertile women. Also, there is no meaningful correlation between the fertility of women and their educational ranks. Infertility of women can cause different kinds of sexual disorders which expose them to mental, physical and economic violence by their husbands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infertility
  • wife abuse
  • sexual disorders
  • Sexual violence
  • marriage satisfaction
بشارت، محمدعلی و روحیه حسین‌زاده بازرگانی (1385). «مقایسه سلامت روانی و مشکلات جنسی زنان بارور و نابارور»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، دوره 12، شماره 2، صص 146 ـ 153.
خسروی، زهره و میترا خاقانی فرد (1383). «بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران»، فصلنامه مطالعات زنان، سال 2، شماره 6، صص 99 ـ 114.
سرگلزایی، محمد و فریبا محوری و حمید ارشدی و جوادی و شاپور کریمی و فیاضی بردبار (1380). «اختلالات روانی ـ جنسی در زنان» . مجلة علمی ـ پژوهشی دانشکدة پزشکی مشهد، سال دوم، شماره 4، صص 46 ـ 51 .
صابریان معصومه و الهه آتش‌نفس و بهناز بهنام (1383). «بررسی میزان شیوع خشونت خانگی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهرستان سمنان»، فصلنامة کومش دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان، 6(2)، صص 115 ـ 122.
گشتاسبی، آزیتا و راحله وحدانی‌نیا و زینب رحمانی (1387). «پایش اختلالات جنسی در زنان و ارتباط آن با کنش های روانی در استان کهکلویه بویر احمد»، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، صص 67 ـ 73.
 
Alan W., Shindel, Christian J.Nelson, Cathy K.Naughton, Micahael ohebshalom, John P.Mulhall (2008). “Sexual Function and quality of Life in the Male Partner of Infertile Couples”, Prevalence and Correlates of Dysfunction .Urology, (179), pp 1056-1059.
Braverman, A.M (2004). “Psychosocial aspects of Infertility Sexual dysfunction”, International Congress Series, (1266), pp 270-276.
Brugh, VM. 3rd &  Lipshultz,  LI (2004). “Male factor infertility: evaluation and management”. Med Clin North Am, pp.88-367.
Cares,A.C. (2005). “Marital Quality,Marital Violence, And Gender A Longitudinal Analysis”, A Thesis In Sociology The Pennsylvania State University.
Cobb,A.A.r, Tedeschi, G.Richard, Calahoun, G. Lawrence, Cann, Arinie (2006). “Correlates of posttraumatic Growth in Survivors of Intimate Partner Violence, Journal of Traumatic Stress,19(6), pp 895-903.
Fordilboe, Marilyn, Wuest, Judith, Varcoe, Clleen, Davies, Lorraine, Merritt-Gray, Marilyn, Campbell, Jacquelyn, Wilk, Piotr (2009). “Modelling the effects of intimate partner Violence and access to resources on Womens health in the early years after Leaving and abusive partner”, Social Science& Medicine, (68), pp 1021-1029.
Kadri, N., KH Mchichi Alami, S. Mchakara Tahiri (2002). “Sexual dysfunction in Women: Population based epidemiological study”, Archive of Women Mental Health, (5), pp 59-63.
Lenzi, A, F. Lombardo, P. Salacone, L. Gandini, E.A. Jannini, (2003). “Stress, Sexual dysfunctions, and male infertility”, J Enocrinol Invest, pp 26-72.
Monga, M., B. Alexandrescu, S.E. Katz, M. Stein, T. Ganiats (2004). “Impact of infertility on quality of life, marital adjustment, and sexual function”, Urology, pp 63-126.
Nazareth, I., P. Boynton, M. King (2003). “Problems With Sexual Function in People attending London general Practitioners: cross- sectional study”, British Medical Journal, pp 423-428.
Nene,UA, K. Coyaji, H. Apte (2005). “Infertility: a label of choice in the case of sexuality dysfunction couples”, Patient Educ Couns, pp 59-234.
O'Brien, J.H, S. Lazarous, L. Deane, K. Jarvi, A. Zini (2005). “Erectile dysfunction and andropause symptoms in infertile men, (174), pp19-32.
Ponholzer, A., M. Roehlich, U. Racz, C. Temml, S. Maderbacher (2005).  “Female Sexual dysfunction in a healthy Austrain Cohort: Prevalence and Risk factors”, European Journal of Urology (47), pp 366-374.
Rosen, R.C. (2000). “Prevalence and Risk factors of Sexual dysfunction in men and Women”, Current Psychiatry Report (2), pp189-195.
Timothy J.o, farrel., L. Chris, Kleine, S.G.H Cutter, (1997). “A Sexual Adjustment Questionnaire for use in Therapy and Research With Alcoholics And Theis Spouses”, Journal of Substance Abuse Treatment,143 (2), pp 59-268