دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 1-148 
حجاب در ایران باستان

صفحه 111-125

عزت ملا ابراهیمی؛ مسعود بهرامیان؛ عیسی زارع درنیایی