بررسی روابط همسران در فیلم های سینمایی ایران (1378-1388)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه فلسفة هنر، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سینما یا همان هنر هفتم، تنها هنری است که از تمام هنرهای دیگر استفاده می‌کند تا فیلم تولید‌شده را به مخاطب عرضه کند. سینما از مؤثرترین هنرهای عصر حاضر به‌شمار می‌رود؛ به اندازه ای است که آن‌ را، همچون دیگر رسانه‌های همگانی، در تغییرات ایجادشده در گروه‌های اجتماعی چون خانواده مؤثر می‌دانند. از این رو، نگرش‌های حاکم بر این ابزار تغییر اجتماعی، در نوع این تغییرات مؤثر خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی تصویر ارائه‌شده از روابط همسران در سینمای دهۀ اخیر و بررسی مبنای نظری هر فیلم در خصوص این روابط است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی و کیفی است که به عنوان شیوۀ رایج بررسی متون ادبی و هنری‌است. جامعة آماری این پژوهش، فیلم‌های سینمایی ـ خانوادگی سال‌های 1378تا 1388 است و جمعیت نمونه بر طبق سه مؤلفۀ خانوادگی‌بودن فیلم‌ها، سوژۀ روابط همسری در فیلم‌ها و پرفروش‌بودن آن‌ها انتخاب شده است.
 
به این ترتیب، پس از تحلیل تصویر ارائه‌شده از روابط همسران و الگوی نظری حاکم بر این تصویر و بررسی مسائل همسران در فیلم‌ها، به الگوی نظری حاکم بر فیلم‌های سینمایی دست یافتیم. نتیجة تحقیق فوق این است که به روابط همسران از لحاظ کیفی به طور سطحی و از لحاظ کمیت زمانی به طور محدود پرداخته شده است. همچنین در سینمای دهۀ اخیر، افتراق و دوری عاطفی و جسمی همسران و نزاع و درگیری جسمی و روانی در خانواده به تصویر درآمده است که این تصویر با اندیشه‌های فمینیسم از مناسبات دو جنس همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Couples’ Relations in Iranian Movies (1999-2009)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Badvi 1
  • Hassan Bolkhari Ghahi 2
  • Ezzat al_Sadat Mirkhani 3
1 M.A. Of Women's Studies at Tarbiat Modares University
2 Associate professor at Tehran University
3 Assistant professor at Tarbiat Modaress University
چکیده [English]

Movie or the Seventh Art is the only art that uses other arts in order to produce movies and present them to its audiences. Movie can be the most effective art of the present time. The magic effect of this art is so great that it is considered as one of the effective public media that has affected social groups such as family. Thus the attitude toward this changing social instrument can affect the type of these changes. The cross–sectional study presented a picture of the relationship between couples in movies of the recent decades. Quantitative and qualitative content analysis method has been chosen as the common method of research in literary texts and art. All of the family related movies have been considered as the statistical sample (1999-2009). The movies have been chosen according to three factors of being best seller, the presence of couples relationship and being family related. The results showed that there is not enough attention to the couples’ relations in these movies. The quality of their relations and the time concerning their relations are limited. Also, separateness and emotional and physical distance of the couples beside physical and mental challenges of the couples have been highlighted that is in line with feministic ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Movies
  • family
  • couples
  • term
  • Content analysis
  • feminism