نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

دیدگاه شخصیت‌های برجستة تاریخی، اعم از علمی و ادبی، دربارة زنان از مسائلی است که توجه عموم محققان، به‌ویژه پژوهش‌گران حوزة زنان، را به خود جلب کرده است. هدف مقالة حاضر، دست‌یابی به نگرش حافظ شیرازی دربارة زنان است. به این منظور، نگارنده با استفاده از روش‌های هرمنوتیک به این مهم پرداخته و آن‌گاه یافته‌هایش را با نظریات و تفسیرهای حافظ‌پژوهان در این زمینه مقایسه کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Woman Image in Hafez Poetry

نویسنده [English]

  • Fatemeh Rakei

چکیده [English]

The attitude towards women in the works of prominent historical, academic, and literary figures has been widely studied by researchers, particularly by those researchers working on women issues. The present study aims at studying the attitude of Hafez Shirazi towards women. The author has taken advantage of Hermeneutics methodology and has compared her findings with those provided by commentators on Hafez poetry. The following findings eventually emerged:

A.    The attitude of Hafez towards women is not exempt from the cultural, social, and political context of his era.
B.    In Hafez poetry, women are generally portrayed by their physical features like beauty and are presented as dearly beloved ones.  The poet praises them with modesty, desire, aspiration, and affection. Nonetheless, on some rare occasions (attributed to Hafez's wife) woman is praised for her moral and human features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poetry
  • Hafez
  • woman
  • Hermeneutics