بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان ایل بختیاری بر اساس آثار سفرنامه‌نویسان خارجی دورة قاجاریه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

مقالة حاضر بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که سفرنامه‌نویسان خارجی در نگاشته‎هایشان چگونه مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی زنان بختیاری را تبیین کرده‌اند؟ پژوهش حاضر، که به شیوة تبیین تاریخی و با مراجعه به منابع و داده‌های سیاحان خارجی تنظیم شده، حاکی از آن است که سیاحان به وضعیت زنان بختیاری توجه خاصی معطوف داشته‌اند، به‌ویژه سفرنامه‌نویسان زن که با زنان بختیاری ارتباط تنگاتنگی داشته‌اند و با موشکافی و دقت نظر بیش‌تری دربارة طرز زندگی آنان بحث کرده‌اند. در میان سیاحان، توجه سفرنامه‌نویسان انگلیسی و اطلاعات آن‌ها دربارة زنان بختیاری، به نسبت سفرنامه‌های سیاحان کشورهای دیگر بارزتر و غنی‌تر است. این امر را می‌توان در راستای تلاش انگلیسی‌ها در این دوره برای توسعة نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در ایل بختیاری دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of Social and Cultural Life of Bakhtiyari Tribe Women in the Travel Writings of Foreigners during Qajar Era

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Rahim Rabbani Zadeh
  • Hasan Zandiyeh
  • Marziyeh Khoraj
چکیده [English]

The present study aims at exploring how foreign travel writers have expounded on social and cultural elements of Bakhtiyari Tribe women. The study enjoys a historical explanation research method and has been organized by reference to the documents and data provided by foreign travelers. The findings reveal that foreign travelers paid particular attention to Bakhtiyari Tribe women's state of affairs, particularly female foreign travelers who were in close relationship with Bakhtiyari women and investigated their lifestyle more precisely and meticulously. Amongst these travelers, English travelers seem to have provided more accurate and richer data about Bakhtiyari women, in comparison with others. This could be seen as part of the attempts made by the Englishmen to achieve more political and economic penetration in Bakhtiyari Tribe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakhtiyari Tribe women
  • Foreign travel writers
  • Qajar