نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

تحقیق حاضر ارتباط میان هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آنان به حقوق زوجین را بررسی کرده است. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر دیدگاه فمینیسم لیبرال دربارة نابرابری‌های حقوقی زنان و اجتماعی شدن آنان از طریق باورهای جنسیتی قالبی است که ساختة جامعه در عرصه‌های خانواده، اشتغال، و تحصیل است. هم‌چنین برای بررسی هویت جنسیتی با تکیه بر آرای ریچارد جنکینز و آنتونی گیدنز به بررسی این شاخص پرداخته‌ شده است. نگرش به حقوق زوجین نیز در سه بعد آگاهی، احساس و رفتار بررسی شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و پرسش‌نامه‌ها به شیوة مصاحبه تکمیل شده‌اند و با استفاده از رگرسیون و ضریب هم‌بستگی پیرسون به بررسی آماری و هم‌بستگی داده‌ها پرداخته‌ شده است. نتایج داده‌ها حاکی از این مسئله است که مدرن شدن هویت باعث افزایش آگاهی از قوانین، افزایش نارضایتی از قوانین و هم‌چنین تمایل به رفتارهای مقاومتی در برابر قوانین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Married Women Sexual Identity and their Attitudes towards Matrimonial Rights

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Safiri
  • Hadis Mirzamohammadi

چکیده [English]

The present paper studies the relationship between married women sexual identity and their attitudes towards matrimonial rights. The propositions put forth by liberal feminism on women legal inequalities and women process of socialization—whereby they acquire socially-established gender stereotypes dominating family affairs, occupation, and education—form the theoretical framework of this study. Moreover, sexual identity was studied based on Richards Jenkins' and Anthony Giddens’ theories.  Attitudes towards matrimonial rights have been studied with regard to three facets of awareness, emotion, and behavior. The research methodology was a survey-based one and questionnaires were completed by interview technique. Regression and Pearson correlation coefficient were used for statistical analysis and data correlation. The results show that within the process of identity modernization, we are witnessing growing increase in legal awareness, dissatisfaction with laws, and inclinations for showing resistance against existing laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • Re-defining gender-related stereotypes
  • Matrimonial rights