بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی درشهر اصفهان در سال تحصیلی 1390-1389

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان شهر اصفهان در سال تحصیلی 90- 89 است. روش پژوهش، توصیفی ـ هم­بستگی و جامعۀ آماری 184 نفر از معلمان زن شهر اصفهان‌اند که با روش تصادفی انتخاب شده‌­اند. برای گردآوری داده­‌ها، از دو ابزار استفاده شده است. ابزار اول،  معدل دانش‌­آموزان در سه یادگیری کلامی و ریاضی و اجتماعی و ابزار دوم، پرسش­نامۀ محقق ساخته بوده‌است.  ضریب پایایی پرسش­نامۀ باور جنسیتی 88/0 و پایایی پرسش­نامۀ انتظار جنسیتی 96/0 به دست آمده است. نتیجه­‌ها نشان می­‌دهد بین باورهای جنسیتی معلمان و یادگیری کلامی و ریاضی دانش­‌آموزان، رابطۀ معنادار وجود ندارد، اما بین باور جنسیتی معلمان با یادگیری اجتماعی، رابطۀ معنادار وجود دارد. میان انتظارهای جنسیتی و یادگیری کلامی و اجتماعی رابطۀ معنادار وجود ندارد، اما بین انتظارهای جنسیتی معلمان و یادگیری ریاضی رابطۀ معنادار وجود دارد که با افزایش انتظار جنسیتی معلمان یادگیری ریاضی دانش­‌آموزان افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Genders Based Beliefs and Expectations of Female Teachers and the Oral, Mathematical and Social Learning of Elementary Students in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Mosavi Nodushan 1
  • Mostafa Sharif 2
  • Seyed Ebrahim MirShah Jafari 3
1 MA of Educational Planning, University of Isfahan
2 Assistant professor at University of Isfahan
3 Associate Professor at University of Isfahan
چکیده [English]

The question of the present research is about determining the relationship between  female teachers’ gender beliefs and expectations, and elementary school students’ verbal, mathematical and social learning in Isfahan in 2010- 2011 academic year. The research method is descriptive-correlative and the statistical society consists of female teachers in Isfahan. Amongst them 184 teachers were chosen randomly as the sample. Two elements were applied to gather data. The first one was students’ average in verbal, mathematical and social learning and the second one was a researcher-made questionnaire. The reliability rate of gender-belief questionnaire and gender-expectation questionnaire were estimated 0/88 and 0/96. The results demonstrate that there is no meaningful relationship between teachers’ gender belief and students’ verbal and mathematical learning but there is meaningful relationship between teachers’ gender beliefs and social learning. There is no significant relationship between gender expectations and verbal and social learning. There is significant relationship between teachers’ gender expectations and mathematical learning, which as teachers’ gender expectations rise, students’ mathematical learning increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender beliefs
  • gender expectations
  • verbal learning
  • mathematical learning
  • social learning