موانع ارتقای زنان شاغل در بانک‌های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از دیدگاه کارکنان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی موانع ارتقای زنان شاغل در بانک‌های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت و شناخت تفاوتدیدگاه زنان و مردان به این موانع انجام شده است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه است. جامعة آماری مطالعه را همة کارکنان زن و مردی تشکیل می‌دهند که مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با حداقل پنج سال سابقة خدمت دارند و در بانک‌های دولتی شاغل‌اند؛ تعداد 400 نفر از طریق نمونه‌‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای برای نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات با استفاده از دو آزمون آماری t مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه انجام شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در همة فرضیه‌ها، تفاوت معنی‌داری بین نظرهای زنان و مردان شاغل در بانک‌های دولتی کشور دربارة موانع ارتقای زنان به سطوح عالی مدیریت وجود دارد. هم‌چنین نتایج مطالعه بیان‌گر آن است که متغیرهای فرهنگ سازمانی حاکم، تمایل ‌نداشتن زنان به ارتقا و کلیشه‌های جنسیتی در جامعه، مهم‌ترین موانع و ویژگی‌های جسمی و روانی زنان، کم‌اهمیت‌ترین موانع تلقی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles to Employee Women Promoting to High Managerial Levels in Governmental Banks: Staff Viewpoints

نویسندگان [English]

  • Leila Ostad Hashemi 1
  • Seyed Jafar Mirhosseini 2
  • Maliheh Khalvati 3
  • Mahdi Asefi 4
چکیده [English]

The present study is aimedat exploring the obstacles to employee women promoting to high managerial levels in governmental banks, and recognizing the differences in viewpoints of men and women employees. It is a survey-based study, and the data was collected through questionnaires. The statistical population consisted of all men and women employees working at governmental banks; holding Bachelor's degrees and higher and with at least five years of experience. 400 subjects were drawn as the research sample through multistage cluster sampling. T-test and one-way analysis of variance were used for data analysis and hypothesis testing. The findings of the study show that in all the hypotheses there were significant differences between viewpoints of men and women staff concerning obstacles to women promoting to high managerial levels in governmental banks. Moreover, the results of the study indicate that the variables of dominant organizational culture, women lack of tendency for promotions, and gender stereotypes of the society were seen as the most important obstacles, and women physical and mental features were considered as the least important obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women managerial obstacles
  • Promotion
  • High levels
  • Governmental banks