دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 1-141