نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف مقالة حاضر سنخ‌شناسی طلاق عاطفی در شهر مشهد است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با تکنیک تحلیل خوشه‌ای انجام شده است. این پژوهش در سطح توصیفی و طبقه‌بندی با استفاده از ابزار ترکیبی متشکل از سه پرسش‌نامة نیمه‌استاندارد انجام شده است. جامعة آماری پژوهش را 30 زوج متأهل تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شده‌اند. بر اساس تکنیک مذکور، نمرات نمونه در ابعاد پنج‌گانة (توازن من ـ ما، فعالیت‌های مشترک، نزدیکی، استقلال ـ وابستگی و وفاداری) طلاق عاطفی در چهار دسته طبقه‌بندی شد. نتایج نشان داد که 35% نمونه از حالت توازن خارج شده و در دو سر طیف قرار دارند و سایر اعضای نمونه در دو دستة «بیش‌تر متصل» و «بیش‌تر منسجم» قرار دارند. نمرات طلاق عاطفی برای زنان در همة ابعاد پنج‌گانه از مردان بالاتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment and Typology of Emotional Divorce in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Maryam Eskafi 1
  • Farah Torkaman 2

چکیده [English]

Typology of emotional divorce in the city of Mashhad is the aim of this study. It was done through survey method and cluster sampling. Three semi-structured questionnaires were distributed among 30 couples that had been selected via purposive sampling. Based on the above-mentioned technique, the scores were categorized in five-dimensional categories of emotional divorce, namely I-we balance, shared activities, proximity, independency-dependency, and faithfulness. The results show that 35% of the sample members were out of balance and were at the two endpoints of the continuum, and other members of the sample fell into the two categories of "more connected" and "more integrated". The women scores were higher in all five-dimensional categories of emotional divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional divorce
  • Family integrity
  • Family strengths model
  • Unrestricted
  • Restricted
  • Integrated
  • Connected