مقایسة سبک‌های هویتی در میان زنان متعهد و غیرمتعهد شهر تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به این‌که تعهد زنان به زندگی زناشویی تأثیر به‌سزایی در تداوم خانواده دارد، پژوهش حاضر به مقایسة سبک‌های هویتی در دو گروه از زنان متعهد و غیرمتعهد پرداخته است. بدین ‌منظور ده نفر از زنان غیرمتعهد بازداشت‌شده در ندامت‌گاه فردیس و ده نفر از زنان متعهد مراجعه‌کننده به مرکز مشاورة آوین به‌صورت هدف‌مند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و در تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوای مطالب یادداشت‌شده استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش دربارة شاخص‌های تعیین‌کنندة سبک هویت، یعنی نگرش‌های مذهبی، سیاسی، شغلی و نیز توصیف خود، روش تصمیم‌گیری، هدف و برنامه و نگاه به آینده، احساس در تصمیم‌گیری‌های مهم، انتخاب دوستان و نگاه به جنسیت، میان دو گروه زنان متعهد و غیرمتعهد تفاوت‌هایی مشاهده شد. با توجه به خصوصیات مذکور و فراوانی آن‌ها نتیجه گرفته می‌شود که سبک هویت غالب در زنان غیرمتعهد در این پژوهش، سبک اجتنابی/ سردرگم و در زنان متعهد، سبک هویتی اطلاعاتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Identity Styles of Committed and Non-Committed Women in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mehri Baharlou
  • Seyed Mohammad Kalantar Kousheh
  • Yahya Mohajer
چکیده [English]

Considering the fact that women commitment to marital life plays a significant role in family stability, the present study is aimed at comparing identity styles of committed and non-committed women. With that in view, 10 unfaithful women who had been suspended in Fardis Prison, and 10 faithful women who had referred to Arvin Counseling Center were purposively selected. Semi-structured interviews were used for data collection, and the data was analyzed through content analysis of the taken notes. Based on the findings of the study, there were differences between the two groups of faithful and unfaithful women with regard to determining indices of identity style, i.e., religious, political, and occupational attitudes as well as description of self, decision-making method, goals and future plans, future outlook, emotions in making major decisions, selection of friends, and attitudes towards gender. Considering the mentioned features and their distribution, we can conclude that the dominant identity style of non-committed women of this study is avoidant/diffuse identity style and for committed women it is informative identity style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment
  • Avoidant/diffuseidentity style
  • Informative
  • Normative
  • Extramarital