مطالعۀ میزان اضطراب فیزیک اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: دختران دانش‌جوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

فرهنگ عصر حاضر به افراد و به‌ویژه به زنان می‌آموزد که ارزش آن‌ها به ظاهرشان است. برخی افراد، وقتی احساس می‌کنند که ظاهرشان مطلوب نیست، دچار اضطراب فیزیک اجتماعی می‌شوند. نقش رسانه‌های جمعی که معیارهای زیبایی دور از دسترس ارائه می‌دهند و هم‌چنین شبکه‌های اجتماعی که این معیارها را تقویت می‌کنند در این مسئله انکارناپذیر است. مطالعۀ حاضر می‌کوشد تا میزان اضطراب فیزیک اجتماعی را در بین دختران، با هدف تعیین ارتباط این نوع اضطراب با رسانه‌های جمعی و هم‌‌سالان، تعیین کند. جامعۀ آماری شامل تمامی دانش‌جویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1391-1392 به تعداد 4514 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 376 نفر برآورد شد. داده‌ها به روش پیمایشی و با ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار 20- SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد: متغیرهای مستقل بررسی‌شده 10 درصد از تغییرات متغیر اضطراب فیزیک اجتماعی را تبیین می‌کنند و متغیر هم‌‌سالان با 274/0 =  Betaبیش‌ترین مقدار واریانس اضطراب فیزیک اجتماعی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Rate of Social Physique Anxiety and its Related Social Factors: A Case Study of Undergraduate Female Students of Tabriz University (Academic Year of 1391-1392)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbaszadeh
  • Marzieh Mokhtari
چکیده [English]

The current culture trains the individuals particularly the women that their value depends on their appearance. Some people feel social physiqueanxiety knowing that they do not enjoy a pleasing appearance. The role of the mass media that present unreachable beauty criteria and social networking sites that reinforce such criteria cannot be denied. The present study attempts to assess the rate of social physiqueanxiety of girls with the aim of determining the relation between this type of anxiety and the mass media and peers. The statistical population consists of all 4514 female undergraduates of Tabriz University in the academic year of 1391-92. The sample size was calculated as 376 people with the aid of Kukran Formula. Survey method and questionnaires were used for data collection, and the data was then analyzed by SPSS-20 software. The results show that the independent variables determine 10% of social physiqueanxiety variable. The peer variable (Beta=0/274) determined the highest variance value of social physique anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social physique anxiety-Peers-The mass media