اهمیت‌سنجی شاخص‎های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان مطالعة موردی: شهر زابل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گلستان

چکیده

در پی گسترش روزافزون شهر‌ها، بشر برای مدیریت و ادارة آن‌ها راهی جز زمینه‌سازی برای توسعة دموکراسی نداشته است و در این راه به شکل تازه‌ای از حاکمیت دست یافته است که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید در برقراری نظام اجتماعی نوین دانسته‌اند. هدف مقالة حاضر، بررسی مؤلفه‌های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان در شهر زابل است که با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتاب‌خانه‌ای و بررسی‌های میدانی و نیز بهره‌گیری از شیوة AHP انجام شده است. برای انتخاب شاخص‌های حکم‌روایی شهری نیز از میان شاخص‌های 24‌ گانة سازمان ملل متحد، پنج شاخص کلی و مهم (مشارکت، تساوی، اثر‌بخشی، پاسخ‌گویی، و امنیت)، که هستة اصلی این شاخص‌ها را تشکیل داده و از طرف همة سازمان‌ها پذیرفته شده، انتخاب شده است. نتایج به دست آمده اهمیت و اولویت‌بندی شاخص‌های حکم‌روایی خوب شهری در سطح شهر زابل از نظر زنان را به این صورت نشان می‌دهد که شاخص امنیت در رتبة اول، تساوی در رتبة دوم، مشارکت در رتبة سوم، پاسخ‌گویی در رتبة چهارم، و اثربخشی در رتبة پنجم قرار دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity Analysis of Proper Urban Governance Indices from the Viewpoints of Women: A Case Study of Zabol City

نویسنده [English]

  • Khodarahm Bazi
چکیده [English]

Following the ever increasing spread of cities, human being has found no way for controlling and managing the cities except through democratic development. For achieving that, he has reacheda new form of governance. Somehave considered this as a new creation and invention in constructing modern social structure. The present paper aims to study the elements of proper urban governance from viewpoints of women in the city of Zabol. The study was conducted through descriptive-analytic method, library studies, and field studies and through deployment of AHP method. For selecting urban governance indices—from among 24 indices of the United Nations—five general and important criteria (namely, cooperation, equality, effectiveness, answerability, and security) were selected; which form the core of these indices and are accepted by all organizations. The results show the necessity and priority of good governance indices from the viewpoints of women in the city of Zabol asfollow: First, security index; second, equality; third, cooperation; fourth, answerability; and fifth, effectiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proper urban governance
  • ZabolCity
  • women