ارزیابی عوامل مؤثر در توان‌مندسازی زنان روستایی شهرستان اصفهان

زهرا ابوالفتح‌زاده؛ علی یوسفی؛ امیر مظفر امینی

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1395، صفحه 1-27

چکیده
  با توجه به حدود یک دهه تأکید بر رویکرد توان‌مندسازی زنان روستایی در برنامه‌های توسعه، هدف پژوهش حاضر سنجش توان‌مندی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و حمایتی در توان‌مندسازی زنان روستایی شهرستان اصفهان است. جامعة آماری زنان ساکن روستاهای شهرستان اصفهان بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 222 نفر تعیین و اطلاعات ...  بیشتر

تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی در میان دختران و زنان شهر تبریز

عزت‌الله احمدی؛ صمد عدلی‌پور؛ سیمین افشار؛ لیلی بنیاد

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1395، صفحه 29-50

چکیده
  در عصر حاضر با رشد فرهنگ مصرفی و رسانه‌های ارتباط جمعی‌، بدن اهمیت بسیاری یافته است. یکی از مسائل مطرح‌شده در حوزة جامعه‌شناسی بدن، مدیریت بدن است که امروزه در میان دختران و زنان رواج فراوانی یافته است که در آن افراد با تغییر ویژگی‌های ظاهری بدن خود به ساخت بدن اجتماعی مبادرت می‌ورزند. در پژوهش حاضر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در ...  بیشتر

اهمیت‌سنجی شاخص‎های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان مطالعة موردی: شهر زابل

خدارحم بزی

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1395، صفحه 51-72

چکیده
  در پی گسترش روزافزون شهر‌ها، بشر برای مدیریت و ادارة آن‌ها راهی جز زمینه‌سازی برای توسعة دموکراسی نداشته است و در این راه به شکل تازه‌ای از حاکمیت دست یافته است که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید در برقراری نظام اجتماعی نوین دانسته‌اند. هدف مقالة حاضر، بررسی مؤلفه‌های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان در شهر زابل است که با ...  بیشتر

تأثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایة فرهنگی در مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی

علی بقائی سرابی؛ سمیه حق‌شناس

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1395، صفحه 73-97

چکیده
  هدف این مقاله کنکاشی تجربی است دربارة تأثیرات مجزا و توأمان سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در مواجهۀ زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی. فرضیۀ اصلی این است که برخورداری هرچه بیش‌تر از هر دو نوع سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی، احتمال مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی را کاهش می‌دهد. جامعة آماری این پژوهش را کلیة دانشجویان دختر پنج ...  بیشتر

تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین‌فردی (مطالعة کیفی)

سهیلا صادقی فسایی؛ نرمین نیکدل

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1395، صفحه 99-125

چکیده
  پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی چگونگی برساخت معانی، درک و تفاسیر کنش‌گران از تحقیر اجتماعی با رویکردی جنسیتی. برای تحلیل این مسئله از روش کیفی نظریة زمینه‌ای استفاده شده است و با تعداد 40 نفر از شهروندان ساکن تهران مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته انجام شده است. در خلال تحلیل داده‌ها، سه مقولة عمدة کیفیت مقایسة اجتماعی، بازنگری در نقش‌های ...  بیشتر

بررسی رابطة سلامت عمومی با فرسودگی شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1392-1393

ژاسنت صلیبی؛ گلاله مدرسی

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1395، صفحه 127-154

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی در شهر تهران انجام شده است. در این تحقیق از پرسش‌نامة 28 سؤالی GHQ، که برای سنجش سلامت عمومی به کار می‌رود، استفاده شده است. هم‌چنین برای سنجش فرسودگی شغلی (MBI) از پرسش‌نامة 25 سؤالی مسلچ، شامل چهار خرده‌آزمون (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، ...  بیشتر

جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعة مسلمان و غیرمسلمان (1995-2010)

زهرا کریمی؛ الهام جهانتیغ؛ سهند ابراهیمی پور فائز

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1395، صفحه 155-178

چکیده
  در طول تاریخ بشر زنان همواره نقش شایان توجهی در تحولات اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی ایفا کرده‌اند. امروزه با وجود پیش‌رفت‌های همه‌جانبه در علوم طبیعی و انسانی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال پایین است. در مطالعات توسعه، گاه این پرسش مطرح شده که آیا دلیل این مشارکت اندک زنان در این کشورها باورهای ...  بیشتر