نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این مقاله کنکاشی تجربی است دربارة تأثیرات مجزا و توأمان سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در مواجهۀ زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی. فرضیۀ اصلی این است که برخورداری هرچه بیش‌تر از هر دو نوع سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی، احتمال مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی را کاهش می‌دهد. جامعة آماری این پژوهش را کلیة دانشجویان دختر پنج گروه علمی عام در دانشگاه رودهن و تهران تشکیل می‌دهند که در هنگام جمع‌آوری داده‌های این پژوهش، دست‌ کم دو ترم تحصیلی را در این دانشگاه‌ها گذرانده بودند. برای آزمون فرضیۀ مذکور، حدود 420 دانشجوی دانشگاه‌های تهران و رودهن با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نامتناسب با حجـم انتخاب شـدند. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامة ساخت‌یافتــۀ محقق‌ساخته‌ای است که از طریق آن اظهارات دانشجویان دربارة میزان مواجهه با جرایم اخلاقی و میزان برخورداری از سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در یک مقطع زمانی گردآوری شد. نتیجۀ آزمون فرضیۀ مذکور نشان داد که به‌رغم وجود رابطۀ مستقیم میان برخورداری از سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی، میان سرمایۀ فرهنگی و مواجهه با رفتارهای غیراخلاقی رابطه‌ای معماگونه برقرار است؛ به طوری که برخورداری بیش‌تر از سرمایۀ اجتماعی بازدارندۀ مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی و برخورداری بیش‌تر از سرمایۀ فرهنگی تسهیل‌کنندۀ مواجهۀ زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital and Cultural Capital on Women Encountering Unethical Behaviors

نویسندگان [English]

  • Ali BaghaeiSarabi
  • Sommayeh Haghshenas

چکیده [English]

The purpose of this study is to explore the distinct and concurrentimpacts of social and cultural capitals onwomen and girls encountering unethical behaviors. The main hypothesis was that the more women possess these two capitals, the lesser their encounter with immortal behaviors would be. The research population consisted of all female university students in five general academic groups in Roudehen and Tehran universities. At the time of data collection, the participants had spent at least two semesters at the due universities. For testing the research hypothesis, around 420 students of Roudehen and Tehran Universities were selected through stratifiedsampling. A "structured researcher-made" questionnaire was used for eliciting the students' responses concerning the rate of "encountering ethical crimes" and their possession of social and cultural capitals during"a certain period of time". The results of the research hypothesis show that despite the direct relationship between possession of social capitals and cultural capitals, there exists a mysterious relationship between cultural capital and encountering unethical behaviors in a way that more possession of social capitals prevents women from encountering unethical behaviors, and more possession of cultural capitals facilitates the encounter of university girls and women with unethical behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Victims of unethical behaviors
  • social capital
  • Cultural Capital
  • Women andgirls