تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین‌فردی (مطالعة کیفی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی چگونگی برساخت معانی، درک و تفاسیر کنش‌گران از تحقیر اجتماعی با رویکردی جنسیتی. برای تحلیل این مسئله از روش کیفی نظریة زمینه‌ای استفاده شده است و با تعداد 40 نفر از شهروندان ساکن تهران مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته انجام شده است. در خلال تحلیل داده‌ها، سه مقولة عمدة کیفیت مقایسة اجتماعی، بازنگری در نقش‌های جنسیتی، و آگاهی از جنسیت نهادینه‌شده از بطن مفاهیم استخراج شده که در نهایت، به تولید مقولة هسته‌‌محور مبادرت شد. یافته‌ها حاکی از فضای گفتمانی جنسیتی است که روابط را زیر سیطرة خود قرار داده و عاملی در راستای تحقیر درون‌گروهی و بین‌گروهی است. برخلاف تصور رایج، مردان نیز مانند زنان، اما نه مشابه یک‌دیگر، چالش‌هایی را از قِبل جنسیت خود متحمل می‌شوند که زمینه‌ساز تحقیر آنان می‌شود؛ اما جنسیت در زنان، به دلیل کارکرد ایدئولوژیک گفتمان مردسالاری، تهدید بالقوه‌ای برای تحقیرشدگی آنان است که نحوة مواجهه با تحقیر را برای آنان دشوار می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender-related Analysis of Social Humiliation in Inter-individual Relationships: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Soheila SadaghiFasaee 1
  • Narmin Nikdel 2
چکیده [English]

The present study aims at exploring howagents would make sense of, perceive, and interpret social humiliation, via a gender-related approach.  Qualitative grounded theory was employed for analyzing the issue and forty citizens of Tehran were requested to attend a semi-structured interview. Through data analysis, three main categories of quality of social comparison, re-consideration of gender-related roles, and awareness of institutionalized sexuality were extracted; which eventually led to the emergence of the core category. The findings are indicative of a gender-related discursive context which has dominated the relations and is a driving force in intragroup and intergroup humiliation. Contrary to common beliefs, men, like women—yet in a dissimilar way—endure challenges related to their own sexuality which results in their humiliation . However, given the ideological function of patriarchic discourse, femininity is a potential threat for women humiliation and makes it difficult for them to cope with it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humiliation
  • Qualitative method
  • masculinity
  • femininity