نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی در شهر تهران انجام شده است. در این تحقیق از پرسش‌نامة 28 سؤالی GHQ، که برای سنجش سلامت عمومی به کار می‌رود، استفاده شده است. هم‌چنین برای سنجش فرسودگی شغلی (MBI) از پرسش‌نامة 25 سؤالی مسلچ، شامل چهار خرده‌آزمون (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عملکرد شخصی، و درگیری) استفاده شده است و در نهایت برای سنجش کفایت اجتماعی از پرسش‌نامة الگوی چهاربعدی کفایت اجتماعی فلنر، شامل 47 پرسش، استفاده شده است. داده‌های خام گردآوری‌شده از طریق روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شده است. برای تحلیل‌های استنباطی از رگرسیون سادة تک‌متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که بین سلامت عمومی و فرسودگی شغلی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش سلامت عمومی، فرسودگی شغلی کاهش و با کاهش میزان سلامت عمومی، فرسودگی شغلی افزایش می‌یابد، اما بین سلامت عمومی و کفایت اجتماعی ارتباط معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between General Health and Occupational Burnout and Social Competency of Primary SchoolFemale Teachers of Tehran (Academic year of 1392-93)

نویسندگان [English]

  • Jacenth Salibi 1
  • Gelaleh Modaresi 2

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of studying the relation between general health and occupational burnout and social efficiency of primary school female teachers in the city of Tehran. In this research, the 28-item General Health Questionnaire(GHQ) was used for assessing the general health. Maslach Burnout Inventory (MBI) which consists of 25 items and four scales of emotional exhaustion, depersonalization, personal accomplishment, and tensionwas utilized. Flener four-dimensional model questionnaire, which consists of 47 items, was administered for assessing social competences. Raw data, collected through descriptive statistics (mean, deviation) and inferential statistics, was then analyzed. Simple linear regression was used for inferential analyses. The results indicate that there is indirect and significant relationship between general health and occupational burnout, in a sense that when general health increases, occupational burnout decreases, and when general health decreases, occupational burnout increases. However, there was no significant relationship between general health and social efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General health
  • Occupational burnout
  • social Competency