تحلیل رشد فزاینده پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی ایران: دستاوردها و چالش‌ها

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

یکی از پایه‌های مهم توسعه پایدار، تربیت نیروی انسانی کارآمد است که برای کشورهای در‌حال توسعه‌ای چون ایران، ضرورتی حیاتی به شمار می‌رود. زنان به‌عنوان نیمی از نیروی انسانی، یکی از مهم‌ترین منابع برای تحقق اهداف توسعه محسوب می‌شوند. از آنجا که توازن امکانات و توزیع متعادل فرصت‌های موجود از‌جمله توزیع برابر فرصت‌های آموزشی به‌جهت نقش تعیین‌کننده آن در توسعه انسانی، اهمیت فراوانی دارد، در این مقاله سعی شده‌ است در تبیین مسئله زنان و دسترسی به آموزش عالی و پیامدهای آنان در کشورهای درحال توسعه‌ای نظیر ایران، روند رو به رشد کمی و کیفی این پدیده بررسی و معلوم شود پیامدهای افزایش حضور زنان در آموزش عالی بدون انطباق با نیازهای لحاظ‌نشده در برنامه‌ریزی اقتصادی و فرهنگی توسعه کشور نه‌تنها نمی‌تواند فرصتی سازنده تلقی شود بلکه زنان تحصیل‌کرده را با دشواری‌های بسیاری در حوزه زندگی شخصی، اجتماعی و اقتصادی رو‌به‌رو می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Increasing Rate of Women’s Entrance to Universities in Iran The Analysis of Consequences and Challenges

نویسنده [English]

  • Jacetne Salibi
Assistant Professor at Institute of Humanities and Cultural tudies
چکیده [English]

This article deals with the consequences of the growth rate of females entering the higher education in Iran over the last decade that affects social and economical planning for developmental trends in future. Therefore analysis of findings indicates inequalities in rate of male and females' graduation and their incorporation in work place is not according to the need of professional human resources. This phenomenon affects the roles of females in family, their status in decision making, relationships with their husbands and the education of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constant development
  • Education
  • development of human sources
  • Higher Education
  • gender- rationing
ببران، صدیقه (اسفند 1383). «زنان در آموزش عالی کشور؛ حضور کمی یا کیفی؟» پیام زن ـ 156 (ویژه‌نامة زن در جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر دوم) ماهنامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هنری، سال سیزدهم، شمارۀ دوازدهم.
بشریه، حسن (1371). «نهادهای سیاسی و توسعه»، فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3، ص 5.
حقیقت‌گو، مریم (فروردین 1384). «تحصیلات دختران، سندی ماندگار و مایة افتخار (عملکرد 25 سالة آموزش و پرورش، آمارها و مقایسه‌ها با دیگر کشورها)»، پیام زن (ویژه‌نامۀ زنان در جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر سوم)، ماهنامة فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و هنری، سال چهاردهم، شمارة یکم. صص 282 ـ 308.
رستمی، فرحناز (اسفند 1383). «زنان ایران و نقش‌آفرینی در توسعۀ فراگیر»، پیام زن ـ 156 (ویژه‌نامۀ زن در جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر دوم، سال سیزدهم، شمارة دوازدهم، صص 208 ـ 196.
سرکار آرانی، محمد‌رضا (1373). «آموزش و پرورش و توسعه»، فرهنگ توسعه، سال سوم، ش 15، ص 6.
گزارش اقتصادی و ترازنامۀ 1384 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌شده در مجمع عمومی مورخ 2/7/1385) مرداد 1386 تهیه و تنظیم: ادارة بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ظرافت، آتوسا (اسفند 1383). «تساوی جنسیت در آموزش عالی، فرصت یا تهدید»، پیام زن ـ 156 (ویژه‌نامۀ زن در جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر دوم، سال سیزدهم، شمارة دوازدهم، صص380 ـ 374.
 
Eyben, Rosalind (2008). Making Women Work for Development-again. Published by Rosalind Eyben and Open Democracy.
Gregory, Derek; Ron, Johnston et al (2009). The dictionary of Human Geography, 5th, Wiley-Blackwell.
Licuanan, Patricia B. (2004). The Challenge of Woman's Higher Education in Asia. International Higher Education, p:1-6.
wikipedia, The free encyclopedia, “North-south divide”: Education in IRAN, PP:1-6.
Tadesse, Admassu (2009). A Perspective on SME Financing in Africa. Private sector & Development, issue 1 Mauf. 2009.
Thirlwall, A.P. (1994). Growth and Development Macmilan Press, Ltd. UNIFEM South Asia Office. Working for Women's Empowerment and Gender Equality, Copyright United Nations Development Fund for Women http://www.unifem.org.in.
USAID Women in Development (WID). Gender at USAID, http://www.usaid.gov/our-work/cross-cutting-programs/wid.
Troumpoucis, Patriud (2004). Women reap more benefits from higher education, study finds (Block issues in higher education