بررسی رابطۀ نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

در این پژوهش، پس از واکاوی ادبیات تجربی و نظری پیرامون موضوع، سعی شده است با رویکرد نوینی به پدیدۀ حجاب توجه شود؛ بر همین اساس، بر‌خلاف تحقیقات پیشین که در آنها، حجاب یا پوشش اسلامی و امنیت به‌طور منفک بررسی شده بود، در این پژوهش، رابطه بین حجاب و امنیت اجتماعی در‌بین زنان بررسی شده است.
از آنجا‌که حجاب زنان یکی از ارکان اصلی نظام ارزشی جامعۀ ما قلمداد می‌شود، نوع آن در‌بین زنان می‌تواند اهداف مهمی‌ را در جامعه دامن زند پوشش غیر‌اسلامی ‌زنان، خود، می‌تواند زمینه‌ساز برخی هنجارشکنی‌ها و فرصت مناسبی برای تهدیدگران اجتماعی باشد، و به همین دلیل انجام چنین پژوهشی ضرورت پیدا می‌کند. این پژوهش در بین 1000 نفر از زنان تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای در اماکن عمومی شهر تهران اجرا و اطلاعات از‌طریق پرسشنامه و مصاحبه شفاهی گردآوری شده است. یافته‌های حاصل از این پژوهش با کاربرد آماره‌هایی چون Eta، ضریب توافقی پیرسون(Contingency Coefficient) و F تحلیل شده است و نشان می‌دهد که بین نوع حجاب زنان و میزان امنیت اجتماعی آنها، و نوع تهدیدات وارده به آنها و احساس امنیت فردی آنها، رابطۀ معنی‌داری به‌لحاظ آماری وجود دارد. همچنین نتایج به‌دست آمده از اجرای رگرسیون تصنعی، بیانگر آن است که مقدار واریانس تبیین‌شدۀ متغیر امنیت اجتماعی با نوع پوشش 22/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Relation between the Kind of Veil and the Level of Social Security among Women Living in Tehran

نویسنده [English]

  • Pourandokht Fazelian
Assistant Professor at Tehran Tarbiat Moalem University
چکیده [English]

Considering the theoretical and empirical literature, the present study tries to take a different view to the topic of veil. Against the previous researches that have separated veil and social security, the present study goes through the relation of veil and social security among women. Since women's veil is one of the main elements of our value system, its different forms can result in some consequences. The anti-Islamic coverings can prepare the ground for some norm breaking and a good chance to social threats. So such studies are of great importance. The samples of the study were 1000 women of Tehran that were chosen through cluster sampling from the public places. The information was gathered through questionnaire and interview. The findings were analyzed through statistical procedures such as Pearson Contingency Coefficient and F. They show that there is a significant relation between the form of veil and the level of social security, the kind of the threats they faced and the feeling of having social security. Also, the results from the virtual regression show that the variance of the social security based on the form of veil was 0.22.

کلیدواژه‌ها [English]

  • veil (Islamic and non Islamic)
  • Social Security
  • individual security
  • political security
  • cultural security
  • social-individual security
قرآن کریم.
آشوری، داریوش (1379). دانشنامة سیاسی، تهران: مروارید.
جهانگیر، منصور (1382). قانون مجازات اسلامی، تهران: نشر دیدار.
حسینی‌دوست، سید‌مرتضی (1379 ـ 1380). بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، مقطع کارشناسی‌ارشد رشتة جامعه‌شناسی.
رضایی، محمد حسین (1382). تحلیل جامعه شناختی پوشش اسلامی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی ومطالعات فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
طرح پژوهشی وزارت علوم (1382). نگرش‌ها و رفتار دانشجویان، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
عربی، فرانک (1384). «بررسی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان 8 شهر»، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، شمارة سوم، تهران: نشر آشنایی.
کاشانی، مجید (1384). «نقش نهادهای آموزشی در برقراری، نظارت و حفظ امنیت ملی»، مجموعه‌مقالات همایش امنیت اجتماعی شماره سوم، تهران: نشر آشنایی.
کرمانشاهیان، ام‌البنین (1376 ـ 1377). گرایش به حجاب و برداشت از آن در‌بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی شهر تهران و علل و عوامل جامعه‌شناختی آن، دانشگاه الزهرا، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشتة پژوهشگری علوم اجتماعی.
کلاهچیان، محمود (1384). «راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی»، مجموعه‌مقالات همایش امنیت اجتماعی شمارة یک، تهران: نشر گلپونه.
گیدنز، آنتونی (1374). جامعه شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشرنی.
معین، محمد (1342). فرهنگ فارسی، ج سوم، تهران: امیر‌کبیر