نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

یکی از مفاهیم نیازمند بررسی در تاریخ اسلام و ایران، به‌ویژه در دورة صفوی، مفهوم سیادت است. گرچه این مفهوم از آغاز تا دورة صفویه مسیری انقباضی (هاشمی، طالبی، علوی، و فاطمی) طی کرد، دربارة انتساب سیادت (پدری یا مادری) دیدگاه‌های تازه‌ای نیز پدید آمد. نگارندگان این مقاله موفق شدند دو رساله به نام‌های الاشراف علی سیادة الاشراف تألیف سیدحسین ‌بن مجتهد کرکی (د 1001ق) و رسالة فی اولاد البنات یا اثبات سیادة اولاد الاناث تألیف سیداحمد بن زین‌العابدین علوی عاملی (د 1060ق) را بازشناسی کنند که نویسندگان آن‌ها درصددند ره‌یافتی متفاوت با گفتمان غالب عصر خویش دربارة انتساب سیادت ارائه دهند. هم‌چنین در این پژوهش برآنیم ضمن بازشناسی و معرفی این دو نسخة خطی با تکیه بر تحلیل تاریخی مفهومی و متنی نسخ فوق به بررسی اندیشه‌های مؤلفان آن دربارة مفهوم سیادت بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Siyadat and Gender: The Survey of the Concept of Siyadat in Two Newly-Found Manuscripts

نویسندگان [English]

  • Hassan Allahyari
  • Mohammadreza Gholizadeh

چکیده [English]

One of the concepts in the history of Islam and Iran which requires more examination,particularly in Safavid era, is Siyadat (an honorific conception denoting individuals accepted as descendants of the Islamic prophet). Although this concept experienced a contraction from its outset until the Safavid era (Hashemi, Talebi, Alavi and Fatemi), new perspectiveshave also appeared concerning Siyadat appointment. The authors of this article attempted to examine two treatises named UnderstandingSiyadatwritten by Seyyed Hussein ibnMojtahedKorki in 1001 (AH) and ATreatise  on  Siyadat of Female Descendantscompiledby SeyyedAhamadIbnZeinolabedinAlaviAmeliin 1060(AH).  In both treatises, authors proposed a different approach to the appointment of Siyadat in comparison to their dominant contemporary discourse. In this research, we aimed at investigating and introducing these two manuscripts by means of content analysis and the analysis of the historical concepts in these treatises and examining the opinions of their authors concerning the concept of Siyadat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siyadat and gender
  • Safavid era
  • Seyyed Hussein ibnMojtahedKorki
  • Seyyed Ahmad AlaviAmeli