دوره و شماره: دوره 7، شماره 16 - شماره پیاپی 2، تابستان 1395، صفحه 1-141 
4. جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران

صفحه 63-84

طوبی شاکری گلپایگانی؛ الهام وحیدی وحیدی؛ نسیم‌السادات محبوبی شریعت‌پناهی