نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌‌آباد

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه شهرسازی مردانه و محیط‌‌های نامطلوب شهری سبب شده است که بهره‌مندی زنان از فضاهای عمومی شهری کاهش یابد و نوعی از بی‌‌عدالتی در جامعه حاکم شود. این پژوهش به‌منظور بررسی عملکرد بوستان زنان در ارتقای عدالت جنسیتی در شهرها، به‌صورت موردی در بوستان مادر پارک آزادگان واقع در منطقة 15 شهر تهران انجام شده است. نتایج این پژوهش شهری ـ راه‌بردی بر پایة روش تحقیق ارزیابی و هم‌بستگی نشان می‌‌دهد که دسترسی، آزادی حضور، و امنیت از دید زنان مهم‌ترین شاخص‌‌های دست‌یابی به عدالت جنسیتی است و میان این شاخص‌‌ها و عملکرد بوستان زنان در دست‌یابی به عدالت جنسیتی رابطة معنادار وجود دارد. بنابراین احداث و توسعة بوستان‌های زنان به‌سبب ایجاد بستری مناسب برای گذران اوقات فراغت و محیط‌هایی سرزنده و فعال در افزایش حضور انتخابی زنان در فضاهای شهری و برقراری تعاملات اجتماعی آنان مؤثر است و به این دلیل افزایش سهم زنان از فضاهای شهری راه‌کاری عملی برای دست‌یابی به عدالت جنسیتی در کشورهای اسلامی به‌شمار می‌رود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of the Functionof Women Gardens in the Elevation of Gender Justice in Islamic Cities: A Case Study of Mother Garden in Azadegan, District 15, Tehran

نویسندگان [English]

  • Maryam Borumand 1
  • Solmaz Rezaiee 2

چکیده [English]

Today, manly and masculine urbanism and unfavourable urban environments have made women have less access to public urban spaces which consequently leads to a sort of injustice in society regarding this issue. This research sheds light on the function of Mother Garden in Azadegan Park situated in district 15 of Tehran. The results of this urban-applied research, devised by evaluation and correlation, reveal that accessibility, freedom of presence, and security from women perspective are of the most important indices of achievement of gender-based justice and fairness. There is also ameaningful relationship between these indices and the function of this garden in achieving gender-based justice. Therefore,construction and development of women gardens can set the ground for the creation of an appropriate context for women leisure activities. Simultaneously, fresh and active environments can pave the way for the optional presence of women in urban spaces along with their social interactions.Consequently, increasingwomen share of urban spaces is a practical solution for the problem of gender-based justice in the Islamic countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • gender-based justice
  • women garden
  • urban planning
  • urban space