نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

استفاده نکردن از فضاهای شهری به‌دلیل ناامن بودن آن‌‌ها نه‌فقط به کاهش جدی کیفیت محیط می‌‌انجامد، بلکه با اصل حقوق شهروندی نیز مغایر است. در پژوهش حاضر تلاش شده است به بررسی رابطه میان ویژگی‌‌های فردی بانوان و ویژگی‌‌های اجتماعی جامعة محلی با میزان تجربة ترس از جرم در محدودة محلات مخصوص و سلامت پرداخته شود. در این زمینه، به‌منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک‌‌هایی مانند پیمایش میدانی، جلسات بحث متمرکز گروهی، مصاحبة عمیق، و پرسش‌نامه استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از رابطة مثبت و معنادار تجربة پیشین ‌‌بزه‌‌دیدگی، نمرة اضطراب کل، بی‌‌نظمی اجتماعی، تنوع خرده‌‌فرهنگی، و رابطة منفی و معنادار اعتماد به نیروی انتظامی، نوع پوشش، سرمایة اجتماعی، نظارت اجتماعی، و عدالت فضایی و اجتماعی با تجربة ترس بانوان از قربانی بزه شدن در فضاهای شهری حکایت دارد. هم‌چنین متغیرهای سن، تحصیلات، قومیت، رضایت اجتماعی، و مشارکت اجتماعی رابطة معناداری با ترس از جرم ندارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Crime Fright among Women in Urban Environments: Case Study of SpecificNeighbourhoods and Health

نویسنده [English]

  • Sheideh Shakuriasl

چکیده [English]

Not utilizing urban spaces on account of their insecurity not only decreases the quality of the environment but also is in open violation of citizenship rights. In this piece of research, attempts are made to shed light on the relationship between women individual characteristicsplus the social features of the local community and their fear of crime within specific neighbourhoods and health. Data was collected through field study, focused-group discussion sessions, in-depth interview, and questioners. The results display a meaningful positive relationship between previous experience of being a victim and overall anxiety score, social disorders, variety of subcultures, and a negative and meaningful relationship between the trust in police patrol, clothing style, social capital, social supervision, judicial and social justice and women fear of being acrime victim in urban environments and spaces. Additionally, variables of age, education, ethnicity, social satisfaction, and participation showed no meaningful correlation with the fear of crime

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • crime
  • fear of crime
  • women individual characteristics
  • local community
  • specific sectors and places and health