پژوهش میدانی تأثیر جنسیت زن در تعیین مجازات کیفری مطالعة موردی دادگاه‌های کیفری مشهد 1392

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همة افراد و تابعان آن را شامل می‌شود و این حقوق برایشان یک‌سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به‌دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام‌های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به‌نظر می‌رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می‌کنند. هم‌چنین در کنار عوامل زیست‌شناختی نظیر سن بزه‌دیده، که اغلب اطفال و سالمندان را آسیب‌پذیر می‌کند، جنسیت زنان نیز به‌‌منزلة معیاری افزایشی در تعیین مجازات متهمان به‌دلیل آسیب‌پذیری بیش‌تر آنان نقش دارد، متهمانی که قربانیان خود را به‌دلیل شرایط و ضعف جسمی زنان از میان این قشر برمی‌گزینند. این پژوهش میدانی با نگرش به این فرضیه‌ها (در غالب نظام‌های حقوق کیفری کشورها به این مسئله توجه ویژه کرده است)، که زن بودن متهم افزون بر این‌که در کاهش مجازات وی تأثیر دارد موجب تشدید مجازات متهمان جرایم علیه زنان نیز است، در جست‌وجوی اندیشة قضایی حاکم بر ضرورت این حمایت‌‌ها در نظام حقوقی ایران است که به‌نظر می‌رسد در سنجش دیدگاه قضات کیفری ایران چنین حمایتی مشاهده نمی‌شود و چرایی آن بی‌شک دلایل موجهی نخواهد داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Field Studyon the Effect of Feminine Gender on the Determination of Criminal Penalties: A Case study of Criminal Courts in Mashhad in 1392

نویسنده [English]

  • Mehdi Karimi
چکیده [English]

The criminal law is basically an impersonal law. This means that it embraces all individuals and subjects equally. However, advocacy of feminine gender on account of her different creation is regarded as an exception to this principlein the criminal systems of most of the countries. It seems that judicial authorities consider female gender as a criterion for penalty reduction in case of female accusers; in other words, this is a kind of positive and supportive discriminationfor women. In addition, besides biological factors such as the age of the victims—which make children and the elderly more vulnerable—women sexuality plays a role as an intensifying criterion in determiningfemale accusers’penalty due to their vulnerability. This issue is also raised about accusers who choose their victims from among women due to their physical weakness and condition. In most of the countries, criminal law systems pay special attention to these issues that the crime penalties of female accusers can be reduced on account of their gender while the crime penalty of accusers who victimize women is intensified at the same time due to the feminine gender of the victims. Considering these hypotheses, in this field study, we aimed at exploring judicial doctrines advocating this idea in the Iranianlegal system. The examination of the views of Iranian criminal jurists did not yield evidence in support of the abovementioned hypotheses; the reasons for which are doubtlessly unsound.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • criminal support
  • female accusers
  • female victims
  • intensifying criterion of penalty determination