نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین سبک‌های دل‌بستگی و رضایتمندی زناشویی با شاخص عملکرد جنسی در زنان می‌پردازد. روش پژوهش از نوع هم‌بستگی است و 200 نمونة آماری به روش تصادفی خوشه‎ای از میان کلیة زنان مراجعه‌‌کننده به مراکز بهداشت شهر تهران در سال 1393-1394 در این پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های سبک‌های دل‌بستگی (AAI)، پرسش‌نامة رضایتمندی زناشویی (ENRICH)، و پرسش‌نامة شاخص عملکرد جنسی روزن (FSFI) استفاده شد. داده‌ها به روش ضریب هم‌بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام‌به‎گام تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد بین سبک دل‌بستگی ایمن و رضایت‌مندی زناشویی با عملکرد جنسی در زنان رابطة مثبت معناداری وجود دارد (r = /245)، و بین سبک‌های دل‌بستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا با عملکرد جنسی در زنان رابطة معکوس و معناداری وجود دارد (r = -285, r = -287). هم‌چنین رضایت زناشویی با شاخص عملکرد جنسی رابطة مستقیم معناداری دارد (r = /222). بر این ‎اساس، سبک دل‌بستگی ایمن و دوسوگرا بیش‌ترین قدرت پیش‌بینی شاخص عملکرد جنسی را دارند، اما زنان با سبک دل‌بستگی ایمن و احساس رضایت‌مندی زناشویی بالا بیش از سایرین از عملکرد جنسی مناسب در روابط با همسران برخوردارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Relationship between Styles of Devotion and Espousal Satisfaction by the Index of Sexual Functioningof Women

نویسندگان [English]

  • Mehrnush Hedayati 1
  • Sarah Begi 2

چکیده [English]

The present research surveys the relationship between styles of devotion and espousal satisfaction by the index of sexual functioning of women. The research method devised here is correlational.Two hundred women referring to a health centre in Tehran in 1393 and 1394 were selected via random-cluster sampling. The data was gathered from the questioners on the styles of devotion and attachment (AAI), espousal satisfaction questioners (ENRICH), and the questioner of the index of sexual functioning of women(FSFI). The data was analysed by Pearson correlation coefficient and multiple regressionsstep by step analysis. The findings of this study show that there is a positive meaningful relationship between the safe devotion and attachment style and espousal satisfaction and women sexual functioning (r=0/245). Also there is a reverse and meaningful relationship between the unsafe avoidableattachment styles and unsafe and ambivalent styles and women sexual functioning (r=-285, r=-247). Furthermore, espousal satisfaction has a direct meaningful relationship with the index of sexual index (r=/222). As a consequence, safe and ambivalent attachments have the most predictive power regarding the index of sexual functioning. However, women who have the safe attachment style and high espousal satisfactionenjoy an appropriate sexual functioning in their relationship with their husbands

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment and devotion styles
  • espousal satisfaction
  • index of sexual function