نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رفتارجنسی یک موضوع کاملا مشخص و خصوصی است که بخش مهمی از زندگی انسان‌ها را دربرمیگیرد و با سلامت روان و روابط اجتماعی رابطه مستقیمی دارد لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی بدعملکردی جنسی و سلامت روان در زنان یائسه، نابارور و معتاد انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه، نابارور و معتاد همدان و کرمانشاه بودند که از میان افراد جامعه 34 زن یائسه، 34 زن نابارور و 34 زن مبتلا به مصرف مواد انتخاب شدند. ابزار نمونه‌گیری شامل پرسشنامه بدعملکردی جنسی زنان (2001) و مقیاس ‌افسردگی، اضطراب ‌و استرس  لاویبوند (1995) بود. نتایج با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد تفاوت معنیداری بین سه گروه نمونه در بدعملکردی جنسی، اختلال میل جنسی، اختلال انگیختگی جنسی، اختلال ارگاسمی، اختلال درد جنسی و در خرده مقیاس های سلامت روان وجود دارد و میتوان گفت، زنانی که احساس حمله به طرف خود دارند، احساس لذت را از خود به صورت ناخواسته میگیرند و سلامت روان پایینتری دارند. به این معنا که در متغییر بدعملکردی جنسی به ترتیب گروه زنان یائسه، زنان معتاد و زنان نابارور از بیشترین تا کمترین درصد را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Sexual Malfunctioning, Mental Health, Depression, Anxiety, and Stress in Menopausal, Unproductive, and Addict Women

نویسندگان [English]

  • Susan Billar 1
  • Zahra Jahanbakhshi 2
  • Amirhossein Jahangir 3

چکیده [English]

Sexual behavior is a very clear and private issue that engages a good part of human life and is directly related to individuals’ mental health and social relations. The present paper, which is a descriptive and comparative one, aims at studying sexual malfunctioning and mental health of menopausal, unproductiveand addict women. The research population consisted of all menopausal, unproductive and addict women of Hamedan and Kermanshah. From among this population, 34menopausal, 34 unproductive, and 34 drug-consuming women were selected. Sampling instruments were Women Sexual Malfunctioning (2001) andthe Depression, Anxiety and Stress Scale (Lovibond, 1995)questionnaires. Results,which were analyzed through multiple regression analysis, indicated that there was a significant difference between the three groups in terms of sexual malfunctioning, sexual desire disorder, sexual arousal disorder, orgasm disorder, sexual pain disorder, and mental health sub-scales. We can say that women who feel like being attacked lose their sense of pleasure unwontedly and have lower mental health. In other words, sexual malfunctioning ranged from highest to lowest in menopausal women, addict women, and unproductive women, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual malfunctioning
  • mental health
  • menopausal
  • unproductive and addict women