نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

نقش ها و کارکردهای زندان زنان بیان گر آن است که برغم اینکه یک نظام نظارت رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است، اصلاح و باز پروری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه موردی پژوهش حاضر زندان زنان شهر اراک می باشد و جامعه آماری آن را کل زنان زندانی تشکیل می دهند که تعداد آنها چهل و چهار نفر است . این پژوهش در بهار ۱۳۹۴ با روش پیمایشی از طریق پرسشنامه انجام شده است . بر اساس فرضیات این پژوهش به نظر می رسد میزان رضایت زندانیان زن از محیط زندان در سطح متوسطی است؛ مشکلات روحی قبل از ورود به زندان در ارتکاب جرم زندانیان مؤثر است؛ همچنین سلامت روان مسئولین زندان با رضایت زندانیان از زندان رابطه دارد؛ و روش های بازپروری می تواند در بازگشت زندانیان به جامعه تأثیر گذار باشد. داده ها و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید؛ و در نتایج به دست آمده فرضیات مورد تایید قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Conditions of Women Prisoners and Their Rehabilitation Methods:A Case Study ofArak Prisoners, 1394

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rashidi 1
  • Maryam Barati 2

چکیده [English]

The role and function of women prisons indicate that despite the fact that a legal supervisory system for enforcing criminal laws and punishments and maintaining social order is required, rehabilitation is also of great importance.  The present case study examines Arak women prison. The population consisted of all 44 women prisoners. The study was conducted through survey research (questionnaire) in spring 1394/2015. Based on the hypotheses, it seems that the prisoners’ satisfaction with prison environment was at average level. Emotional problems before entering the prison were influential in committing crimes by the prisoners. There was a relationship between mental health of those in charge of prison and the prisoners’ satisfaction, and rehabilitation methods were also effective in assistingthe prisoners to return to society. The research data was analyzed by SPSS Software and the results confirmed the hypotheses

کلیدواژه‌ها [English]

  • women prisoners
  • women prison
  • rehabilitation
  • social integration
  • criminal justice