تجزیه و تحلیل شکاف جنسیتی در کاربری اینترنت دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در عصر حاضر اینترنت به‌عنوان ابزار ارتباطی نوین، زندگی بشر را متحول کرده است و در کشورهای مختلف، با توجه به خصوصیاتی همچون سطح توسعه‌یافتگی، فرهنگ و ... استفاده‌های متفاوتی از آن می‌شود. با توجه به اهمیت چگونگی استفاده از اینترنت، در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی مفروضات شکاف جنسیتی موجود در کاربری اینترنت، میزان استفادۀ دانشجویان دختر و پسر از اینترنت در شش زمینۀ علمی، اطلاع‌رسانی، برقراری ارتباطات، امور روزمره و اداری، سرگرمی و هنری بررسی‌‌شود. بدین منظور، با طراحی پرسشنامه، اطلاعات لازم از دانشجویان (دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد) جمع‌آوری و سپس تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که دانشجویان دختر دانشگاه یزد، به‌طور متوسط بین 2 تا 5 ساعت در ماه از اینترنت استفاده می‌کنند؛ در‌حالی‌که این عدد برای پسران بیش از 15 ساعت در ماه است. بیشترین استفادۀ دختران از اینترنت در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، برقراری ارتباطات، سرگرمی و تفریحات و هنری و بیشترین استفاده پسران، در زمینه های علمی ـ آموزشی، اطلاع‌رسانی، برقراری ارتباطات و هنری است. در انتهای مقاله، کاربری اینترنت به‌تفکیک جنسیت با استفاده از تکنیک TOPSIS رتبه‌بندی شد؛ که نتایج حاکی از آن است که هر دو گروه دختران و پسران، به موارد اطلاع‌رسانی و هنری بیش از سایر مؤلفه‌ها توجه می‌کنند. در پایان جهت بهبود وضعیت کاربری اینترنت در جامعۀ دانشجویان پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Gender Gap in Student Internet Users (Case Study: Male and Female Students of Yazd University)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Habibollah Mirghafoori 1
  • Maysam Shafiee Roodposhti 2
1 Associate Professor at Yazd University
2 Phd Candidate at Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In recent years, internet as a new communication tool has transformed human life. Based on factors such as level of development, culture, etc, each country makes a different use of it. Considering the importance of how to use the internet, this article tries to identify the extent and type of internet use and gender gap among the male and female students of Yazd University. Therefore first we classified fields of internet use into 6 categories of science, information, communications, official services, fun and art. Then we designed a questionnaire and gave it to a sample of students of Yazd University in order to collect the necessary data. Finally data was analyzed using statistical parametric tests. Outcomes show that female students of Yazd University use internet averagely 2 to 5 hours in month but male students of Yazd University use internet more than 15 hours in month. The fields of internet use among females are information, communication, fun and art, but internet use among males includes science, communication, information and art. Also at the end, using the Internet according to gender, the samples were ranked using TOPSIS technique. In order to improve the status of internet use (extent and type of use) in students some suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender gap
  • student
  • internet use
  • Parametric Tests and TOPSIS Technique
آذر، عادل و ‌رجب‌زاده، علی (1381). تصمیم‌گیری کاربردی، تهران: نگاه دانش.
احمدنیا، شیرین (1384). «جایگاه زنان در جامعة اطلاعاتى: یک دیدگاه جامعه‌شناختى»، آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (www.ictna.ir).
اصغرپور، محمدجواد (1383). تصمیم‌گیری‌های چند‌معیاره، چ سوم، تهران: دانشگاه تهران.
ذاکری، بتول (1382). روش‌های ساخت‌یافته تجزیه و تحلیل اطلاعات و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
میرغفوری، سید حبیب‌اله (1385). «شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های مؤثر در گماشته نشدن زنان به پست‌های مدیریتی در سازمان‌های دولتی استان یزد»، مطالعات زنان، سال 4، شمارة 1، 101 ـ 122