نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

مرگ از مطالب مهم در هستی‌گرایی است، مسئله‌ای که نگرش فرد به آن در زندگی، چارچوب وجودی وی را در شاهراه زندگی تا مرگ ترسیم می‌کند. مرگ پیش از آنکه پدیده‌ای فیزیکی باشد، نوعی خودآگاهی بر وجود پایانی حتمی امّا تصادفی برای زندگی و مدیریّت زندگی بر مبنای آن است. بنابراین، مهم‌ترین بحران وجودی انسان چگونگی برخورد با مرگ است. از این دیدگاه، فرآیند مادرشدن از بارداری تا زایمان الگویی بارز از یک دوره بحران وجودی خودآگاه در برابر مرگ و تلاش برای بقا می‌باشد. این مسئله ترکیبی است از خودآگاهی مادر نسبت به مرگ خود و مرگ فرزند، فرزندی که بخشی از وجود مادر در دورة بارداری است. از این رو، روان مادر در دورة بارداری همواره آبستن نبرد مفاهیم مرگ و زندگی خود و نوزاد، و در هنگام زایمان، درگیر مرگ احتمالی خود یا نوزاد می‌باشد. مرگ نمادین زن در بدو بارداری، ورود او به برزخ نه ماهة بارداری و آزادی او در بهشت زایمان به تعبیری فلسفی نوعی دگردیسی در احوال آدمی است، تغییری که الگویی روشن از مفهوم فلسفی وجود در قالب شخصیّت مادر به انسان عرضه می‌دارد. این مقاله با تبیین مبانی وجود از دیدگاه هستی‌گرایی به نقش مادر در تجلّی این جنبه از آفرینش می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Existential Investigation into Motherhood: the Existential Role of the Mother in Defining Creation and Death

نویسندگان [English]

  • lila hajari 1
  • mohamad javad hajari 2
  • shahin keshavaz 3

چکیده [English]

Death in Existentialism is a way of living based on which the individual manages his/her life from birth to death. Death is not only a physical phenomenon but also self-consciousness over the contingency of one’s death and managing one’s life. Thus, the most important existential crisis in one’s life is one’s confrontation with death. Accordingly, motherhood from pregnancy to delivery is a clear example of a period of a self-conscious existential crisis of survival. This involves the mother’s self-consciousness over her death and that of her baby, the baby who is part of her existence before its birth. Therefore, the mother’s psyche in pregnancy is always a battlefield for her or her baby’s death and survival as well as the contingent death of herself or the baby in the moment of delivery. The symbolic death of the woman before motherhood, her entrance to the purgatory of pregnancy, and her liberation in the heaven of motherhood is philosophically a kind of metamorphosis in the state of humankind and a clear definition of existence through the figure of the mother. This paper tries to highlight the role of mothers in manifesting this aspect of existence in the whole creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death
  • existence
  • existentialism
  • motherhood