دوره و شماره: دوره 7، شماره 18 - شماره پیاپی 4، زمستان 1395، صفحه 1-158 
4. بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع

صفحه 67-100

فریبا گودرزی؛ سید محمد موسوی بجنوردی؛ شکوه نوابی نژاد