نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش در صدد بررسی تاثیر فلات شغلی بر روی استرس شغلی زنان در سازمان به انجام رسیده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، زنان شاغل در بخش ستادی شعب بانک پاسارگاد در منطقه 6 شهر تهران می باشند. این تحقیق از لحاظ نوع، توصیفی بوده و از لحاظ هدف نیز کاربردی است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز در این پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است. در بخش آمار استنباطی، با استفاده از مدل معادلات ساختاری و ضرایب تحلیل مسیر، به بررسی تاثیر فلات شغلی بر روی استرس شغلی زنان پرداخته شده است. مدل معادلات ساختاری در این پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل تعیین شده که بر اساس آن، فلات محتوایی و فلات ساختاری، با در نظر گرفتن نقش میانجی فلات زیستی زنان، تاثیر معناداری بر روی استرس شغلی زنان در جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش داشته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evaluation and analysis of the effect of Career plateauing in job stress among women in organizations

نویسندگان [English]

  • nahid fathi 1
  • mahmod zabih zadeh 2

چکیده [English]

The purpose of the study is to investigate of the effect of Career plateauing in job stress among women in organizations. The participants of the study are The women who are working at   headquarters of different branches of the  Pasargad Bank in district 6 of Tehran. The research is descriptive and the purpose is practical. A standard questionnaire was applied to collect the data required for the research.  The Data analysis is based on two sections; Descriptive and inferential statistics. In inferential statistics' section   Structural Equation Modeling  and  path analysis Coefficients  has been applied  to investigate the effect of  Career plateauing in job stress among women.In this research, Structural Equation Modeling has been determined  based on  Lisrel which has revealed that content Plateau and Structural plateau Considering the mediator role of   Biological plateau, has had strong effect on  job stress among  women in the target population in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career plateau. Structural plateau
  • content plateau
  • biologival plateau
  • job stress