نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشکده الهیات و معارف تهران شمال

چکیده

     تجاوز جنسی زناشویی از جمله مواردی است که سازمان ملل، مبارزه با آن را در قالب اعلامیۀ حذف خشونت علیه زنان منتشر کرده است. که با توجه به رشد تعداد کشورهایی که تجاوز جنسی زناشویی را جرم انگاری کرده­اند، این مسأله به مرز تبدیل شدن به یک الزام بین المللی رسیده است. نیاز به شناسایی این پدیده و شناخت ابعاد روانشناختی آن در جامعه ما و نحوۀ برخورد قانونگذار با این پدیده امری ضروری می­نماید. این پژوهش درصدد است ضمن شناخت پدیدۀ تجاوز جنسی زناشویی پاسخی مناسب در خصوص سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه تجاوز جنسی زناشویی موجود در دیدگاه روانشناختی به چه نحوی در فقه و حقوق اسلامی قابل طرح است؟ را بیابد. علاوه بر بررسی این پدیده به شیوۀ کتابخانه­ای، از روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته و شیوۀ تحلیل دادۀ اکتشافی استفاده شده است. ابتدا از طریق مصاحبه عمیق با 4 تن از قربانیان مقولات محوری استخراج شده­اند. سپس از مقولات جهت تدوین پرسشنامه استفاده شده است. یافته­ها حاکی از آن است که قانونگذار به صورت غیر منسجم به برخی از مقولات پرداخته است. از سوی دیگر مقولۀ عشق در دیدگاه فقهی با عمق بیشتری نسبت به دو مؤلفۀ حقوق و روانشناختی ارائه و تببین شده­است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychological Review of Marital Rape by looking at legal and Juridical aspects

نویسندگان [English]

  • fariba godarzi 1
  • mohamad mosavi 2
  • shokoh navabi nejad 1

چکیده [English]

Marital rape is a subject that The United Nations has warned to fight against it in the form of declaration on the Elimination of Violence against Women. However, due to the growing number of countries that has criminalized marital rape, this has become close to the border of an international norm; the needs to identify this phenomenon based on psychological juridical and legal documents are essential in our society. So this research tries to find an adequate response to the main question of the study: How marital rape in psychological perspective could be in Islamic law and jurisprudence? In this regard library studies on juridical and legal resources were done, and then a combination of research methods or mixed (combination of qualitative and quantitative) and exploratory data analysis method is used. In this way through in-depth interviews with four victims, central issues have been extracted, and they have been explaining psychologically. Since then “common practice” is a powerful factor in the attitude of jurisprudence and law; based on central issues of collect data a questionnaire has been extracted. Then Questionnaires have been answered by 100 experts that have been involved in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital rape
  • sexual rights
  • Violence