نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان بود. این یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 2500 نفر از دانش‌آموزان دخترانه دبیرستانی دوره دوم متوسطه منطقه ده شهرتهران بودکه با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 250 نفر در نظر گرفته شدند و پرسشنامه اضطراب بک (1988) بین آنها توزیع گردید. سپس مادرانشان پرسشنامه تمایز‌یافتگی خود (DSI)، و پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (FAD) را تکمیل کردند. داده‌ها به وسیله روش تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون نشانداد که بین عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر با اضطراب فرزندان نوجوان رابطه وجود دارد (01/0>P) و هر یک به ترتیب 33 درصد و 34 درصد واریانس اضطراب فرزندان را تبیین می‌کنند. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار بین مؤلفه‌های عملکرد خانواده (حل مسئله، روابط، نقش‌ها، پاسخ‌گویی اثربخش، درگیری اثربخش، کنترل رفتار و کارکرد کلی) با اضطراب فرزندان نوجوان می باشد. بین مؤلفه‌های تمایز یافتگی با اضطراب فرزندان نوجوان به جز خرده مقیاس جایگاه من رابطه معکوس دیده شد. در پایان با عنایت به نتایج پژوهش چنین بر می‌آید که عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر به جز درمورد خرده مقیاس جایگاه من یکی از عوامل تاثیرگذار در پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان می‌باشد (01/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the role of family operation and mother differation in teenage girls anexiety anticipation

نویسندگان [English]

  • halimeh mohamadi barmi 1
  • hosein keshavarz 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of family operation and differentiation mother's was in anticipation anxious adolescent girls. This was a descriptive correlational study. The study population consisted of 2,500 students in Tehran was the high school girls using multi-stage cluster sampling 250 individuals were considered and Beck Anxiety Inventory was distributed between them. The questionnaire differentiation of self, communication skills and a questionnaire distributed among mothers Family Assessment Device Data were analyzed by using multiple regression were used. Regression analysis showed that family operation and differentiation of mothers with young children there is anxiety (p<0/01). performance and differentiation parent families by 33 percent and 34 percent of the children's anxiety variance explained. The results showed inverse correlations as well as between the components of family functioning (problem-solving, relationships, roles, effective response, effective engagement, behavior and overall function) except the components of I-position with anxiety children was a teenager in anticipation anxiety teenage girls(p<0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • family operation Differantation mother