نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

با توجه به استفاده فراگیر از تلفن همراه و اینکه، این ابزار ارتباطی به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر در عصر ارتباطات مورد توجه خانوادههاست و میتواند کارکردهای متفاوت بر ساختار خانواده (روابط زوجین، روابط اعضای خانواده با یکدیگر) به دنبال داشته و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در خانواده گردد. بر این اساس دو سوال پژوهشی مطرح می گردد: آیا استفاده از تلفن همراه در تغییر مناسبات و تعاملات اجتماعی و خانوادگی اثر گذار است؟ آیا استفاده از تلفن همراه منجر به مصرف گرایی و اعتیاد در خانواده ها می شود؟
روش تحقیق در پژوهش حاضر، پیمایشی و جامعه آماری کلیه ی زنان و مردان 20- 60 ساله ساکن در منطقه6 شهرداری شهر تهران در سال 1394 می باشد.
همچنین در پایان به ارائه راهکارهای اصلاحی جهت بهرهگیری مناسب از تلفن همراه در میان خانواده های ایرانی براساس ارتقای سطح سواد رسانهای شهروندان در این حوزه و توجه به کسب مهارت های لازم جهت زندگی در شهر الکترونیک پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of the family function mobile phone

نویسندگان [English]

  • bahare nasiri
  • ameneh bakhtiyari

چکیده [English]

Given the widespread use of cell phone and that, as a communication tool in the period considere
inevitable need families and can different functions Br family structure (relations between spouses, family members' relationship with each other) to have and increasing or decreasing the maximum security in your family, this article relations, in the family pays The two research question arises:
Is cell phone use is effective in changing social and family relationships and interactions?
Is cell phone use is effective in changing social and family relationships and interactions?
The methodology of this study is to examine and analyze all men and women aged 20 to 60 is in the 6th district of Tehran in 1394 At the end of the presentation of the proposed revisions suitable for mobile among Iranian families Based on the Enhancement of Literacy citizens in this area given the necessary skills to live in electronics of all kinds