تحلیل جامعه شناختی خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن مورد مطالعه رمان های سیمین دانشور

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش با بررسی رمان­های جزیره‏ی سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور در پی تحلیل موقعیت اجتماعی و میزان خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن در جامعه معاصر ایران است. شاخص­های مدرنیته و جدال دائمی زن در برخورد با این شاخص­ها بررسی می­گردد.با روش واسازی یا روایت مجدد داستان می­توان پی­برد که زنان داستان از چه میزان خودآگاهی و سوژه­بودگی برخوردارند. مضمون اصلی دو کتاب؛ جریان گفت­وگوی درونی است. اما بزرگترین کشاکشی که شخصیت اصلی (هستی) را به مبارزه برای پیدا کردن خود می­خواند، تجربه­های او در زندگی احساسی (دوراهی سلیم ـ مراد) است.تحلیل داستان نشان می­دهد که شخصیت اصلی داستان در فرایندی از تحول روحی‏ و فکری از سرگردانی به خودآگاهی؛ می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Analysis of Women's Self-consciousness in Opposition to Traditional and Modern Structures: The case study of Simin Daneshvar’s Novels

نویسندگان [English]

 • elham mohammadi 1
 • hoda yaghouti 2
1 M.A. in Sociology of Guilan University
2 ph.d student of sociology of shahid beheshti university
چکیده [English]

Studying the Simin Daneshvar’s novels Wandering Island and Wander Cameleer (a two-volume story), this research attempts to analyze women social status and their level of self-awareness in opposition to traditional and modern structures in contemporary Iranian society.  Modernity’s indicators and women’s struggles in dealing with them have been also investigated. By way of deconstructing or retelling the story, one can find out what level of awareness and subjectivity the women of the story enjoy. The main theme of the story is the flow of internal dialogue. But the greatest struggle that calls the main character (Hasti) fighting to find herself, are her experiences in her emotional life (the dilemma of Salim-Murad). The story analysis showed that the main character of the story comes to self-consciousness in the process of her spiritual and thought evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-awareness
 • Personality
 • Subjectivity
 • Deconstruction
 • Wandering island
 • Wander Cameleer
 • باغبان بوساری،لیلا(1378)،سیمای زن در آثار سیمین دانشور و جلال آل احمد، پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه گیلان،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 • بوژه، دیوید (1387)،تحلیل واسازی، ترجمه حسن محدثی، رسانه، سال نوزدهم، شماره یک.
 • پرستش،شهرام و ساسانی خواه،فائزه(1389)،بازنمایی جنسیت و گفتمان رمان(از 1375 تا 1384)، مجله زن در فرهنگ و هنر(پژوهش زنان)، دوره اول، شماره چهار.
 • دکارت،رنه(1369)،تاملات در فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدی،تهران:مرکز نشر دانشگاهی،چاپ دوم.
 • دانشور،سیمین(1380)الف،جزیره سرگردانی، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ سوم.
 • دانشور،سیمین(1380)ب،ساربان سرگردان، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ اول.
 • رضایی،اعظم و مرندی،سید محمد(1389)،سوبژکتیویته آمریکایی­های آفریقای تباردر رمان محبوب تونی موریس، مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان،شماره 59
 • سجویک،پیتر(1388)،دکارت تا دریدا (مروری بر فلسفه اروپایی)، ترجمه محمد رضا آخوندزاده، تهران: نشر نی، چاپ اول.
 • علیپور، پوران(1391)،معرفت شناسی تطبیقی مفهوم زن در جهان متنی شعر شاعران زن معاصر(پروین،فروغ،صفارزاده وراکعی)، نشریه ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان،شماره 31
 • فی، برایان(1384)، فلسفه امروزین علوم اجتماعی؛ نگرشی چند فرهنگی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: انتشارات طرح نو.
 • کاظمی، عباس،ناظر فصیحی، آزاده(1386)، بازنمای زن در یک آگهی تجاری تلویزیونی ،مجله پژوهش زنان، دوره پنجم.
 • گلدمن،لوییس(1371)،جامعه شناسی ادبیات(دفاع از جامعه شناسی رمان)، ترجمه محمد جعفر پوینده،تهران: نشر هوش و ابتکار.
 • لاین،دیوید(1381)،پسامدرنیته، ترجمه و مقدمه محمدرضا تاجیک،تهران: نشر بقعه،چاپ اول.
 • میلر،پیتر(1388)،سوژه،استیلا و قدرت، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، چاپ سوم.
 • هرش، ژان(1383)،شگفتی فلسفی ( سیری در تاریخ فلسفه)، ترجمه عباس باقری، تهران : نشر نی، چاپ اول.
 • Dickerson.V (2009) young woman struggling for an Identity, Fam Proc.
 • Hall.D (2004) Subjectivity, the new critical idiom, London &NewYork: Routledge.
 • Herker.F (2007) the role of the woman in the family and society in the novelPride and Prejudice by Jane Austen, center university of France.
 • Mawuli.A (2009) male-bashing and narrative subjectivity in Amma Drake’s firstthree novels, Skase journal of literary studies.
 • Malpas.S (2005) the postmodern evaluation or not ?, American Journal of evaluation, Vole 123, No 2.
 • Reimann,GandSchtze, F(1987)Trajectory as a basic theoretical concept for Analyzing suffering and disorderly social processes. Essays in Honor of Anselm Strauss. New York:Aldine  de Gruyter.
 • Schutze,F (1983) Biographieforschung und Narratives interview, Neue Praxis.
 • Weedon.C (2004) Identity and culture, narrative of differences and belonging, London: Open University press.