دوره و شماره: دوره 9، ویژه نامه، زمستان 1397 
1. تأثیر هویت جنسیتی در برداشت از متن

صفحه 1-14

نجمه بهرامی نظرآبادی؛ هدی هادی پور