بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه، دانشکده الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 ادیان و عرفان، موسسۀ پژوهشی فلسفه و حکمت ایران

چکیده

مری دیلی در کتاب فراتر از خدای پدر: به سوی فلسفۀ آزادی زنان[i] مفاهیم نهادینه شده مردبنیان ادیان، به ویژه مسیحیت را درباره خدا به چالش می‌کشد و نشان می دهد تصویر خدایی که در نهادهای مذهبی ترسیم شده است با نگاه مردسالارانه، غلبه‌جویانه، و استیلاگر تطابق دارد. وی تلاش می‌کند براساس مفاهیم فمینیستی و آموزه های صلح طلبانه و نظریات مربوط به "گوش سپردن" و "مراقبت" تصویری نو از خدا و امکانات جدیدی برای رابطه دیگرگونه میان انسان و خدا ترسیم کند. تصویر جدید از خدا و انسان براساس دیدگاههای اگزیستانسیالیستی و اخلاق فمینیستی به نحوی بیان می‌شود که به جای رابطه یک سویه و غالب-مغلوب در تصویر سنتی مذاهب از خدا و انسان آنها با یکدیگر در تعامل و همدلی به سر می‌برند. این مقاله با بررسی این کتاب و دیدگاه‌های نو و تأمل‌برانگیز آن در مورد بازمعنابخشی به مؤلفه‌های الهیات مسیحی در بستر تجربۀ زنان گزارشی از دو مفهوم خدا و هبوط ارائه می‌کند.[i] Beyond God  the  Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rereading the Concepts of God and Descent In the Feminist Theology of Mary Daily

نویسندگان [English]

  • Farnaz Abdolbaghian 1
  • Behzad saleki 2
1 Philosophy,Faculty of Divinity and Philosophy,Islamic Azad University Science & Research Branch,Tehran,Iran.
2 Religion & Mysticism, Iranian Academy of Philosophy
چکیده [English]

In her book Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation, Mary Daily challenges the institutionalized masculine concepts of religions, especially Christianity, about God, and shows that the image of God, drawn in religious institutions, corresponds to a patriarchal, contentious, and aggressive God. Based on feministic concepts and peacemaking teachings and also theories regarding ‘listening’ and ‘caring’, she tries to offer a new image of God and new possibilities for another relationship between man and God. The new image of God and human is expressed based on existentialist and feminist ethics in a way that the unilateral dominant-dominated relation in the traditional image of religions is replaced by interaction and sympathy between God and Human. Reviewing this book and its new and considerable reflections on the elements of Christian theology giving them a new meaning in the context of feminine experience, this article presents a report on the concepts of God and Descent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christianity
  • feminism
  • God
  • Patriarchy
  • Freedom
  • Consciousness
  • Descent
آرمسترانگ، کارل. 1385. تاریخ خداباوری، 4000 سال جستجوی یهودیت، مسیحیت و اسلام. ترجمه بهاالدین خرمشاهی، بهزاد سالکی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
براون، کالین. 1392. فلسفه و ایمان مسیحی.ترجمه طا‌طه‌وس میکائیلیان. تهران، نشر علمی و فرهنگی.
تانگ، رزماری. 1387. نقد و نظر : درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی. ترجمه منیژه نجم عراقی. تهران، نشر نی.
بهروز جندقی و عباس یزدانی.1382. فمینیسم و دانش‌های فمینیستی ترجمه و تحلیل و نقد مجموعه مقالات راتلج.قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
گرنز، استنلی، و راجر اولسن. 1389. الهیات مسیحی در قرن بیستم خدا و جهان در عصر گذار . ترجمه روبرت آسریان و میشل آقامالیان. تهران:نشر ماهی.
لگیت، مارلین. 1391. زنان در روزگارشان تاریخ فمینیسم در غرب. ترجمه نیلوفر مهدیان؛  ویراستار منیژه نجم عراقی. تهران، نشر نی.
مبلغ، زهرا. 1391. ایمان به مثابۀ عقل رهیافتی معرفت شناسانه به الهیات فمینیستی.تهران: نشر علم.
مشیرزاده، حمیرا. 1381. از جنبش تا نظریه اجتماعی تاریخ دو قرن فمینیسم. تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
Clark,Elizabeth and Herbert Richardson. 1938. Women and Religion. New york,Harper and Row.
 
Daly,Mary.1987. Websters’ First New Intergalactic Wickedary of the English Language.Boston: Beacon Press.
 
Hauk,M. 1995. God or Goddess? Feminist Theology : What is it? Where does it lead? SanFrancisco: Ignattius Press.
 
Jasper,Alison.2001. Feminism and Religion. New York: Routledge.
 
Mills, Sara.2000. ”Language”,Routledge International Encyclopedia of Woman. Routledge: New York.
 
Porterfield,Amanda.2002. Religious History.  Blackwell.
 
Strahm, Doris.2000. ”Christianity: Feminist Christology”,Routledge International Encyclopedia of Woman. Routledge: New York.
 
Villanueva,Gardner,Catherin. 2006. Historical Dictionary of Feminist Philosophy. The Scarecrow Press.
 
Wood,Johanna Martina.2013. Patriarchy, Feminism and Mary Daly: A Systematic –Theological Enquiry into Daly’s Engagement with Gender Issues In Christian Theology. University of South Africa.
 
Zimmerman, Bonnie.2000. ”Lesbian Studies”,Routledge International Encyclopedia of Woman. Routledge: New York.